Lukk meny

Fast eiendom

Fast eiendom er Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Vi har erfarne advokater med solid kompetanse som kan bistå innen alle de sentrale sider av området fast eiendom herunder tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, eiendomsutvikling og entreprise, kjøp og salg eller leie, forvaltning og drift. Dalan har kundens interesser i fokus og søker å finne gode løsninger som ivaretar og utvikler klientenes verdier.

Odels- og åsetesrett

Vårt firma har lang tradisjon i å bistå klienter med rådgivning og prosessoppdrag i spørsmål om odels- og åsetesrett. Flere av våre advokater har jevnlig oppdrag med å føre odelssaker for domstolene, herunder for Høyesterett. Tvister kan typisk knytte seg til spørsmål om eiendommen er odlingsjord, arealkravene, odelshevdstid, hvem som har best odel eller om odelsrett er tapt som følge av oversittelse av frister m.v.

Både odelsretten (løsningsretten) og åsetesretten (arv på gunstige vilkår), bygger på gamle rettstradisjoner. Mange mennesker i Norge har en eller annen tilknytning til en odelseiendom. Ofte erfarer vi at våre klienter og motparter tror at reglene i odelsloven er annerledes enn de er. Det er derfor viktig at spørsmål om odels- og åsetesrett håndteres av advokater med særlig kunnskap om rettsområdet.

Dersom den best odelsberettigede ønsker å overta eiendom på odel, vil prisen ofte fastsettes ved odelstakst (eller åsetestakst dersom vilkårene for å kreve åsetesfradrag er tilstede). Slike takster holdes som rettslige skjønn, med en fagdommer og flere skjønnsmenn. Utgiftene som domstolen og motparten pådras ved skjønnet skal som hovedregel betales av den som har begjært skjønnet. Dette gjelder også motpartens utgifter til advokat og andre sakkyndige. Kostnadene kan bli betydelige. Det er derfor viktig å rådføre seg med erfarne advokater før det reises krav om å løse en eiendom på odel.

Ofte vil partene være best tjent med å avklare spørsmål knyttet til odelsrett før en odelseiendom selges til andre enn den med best odel. Partene kan f.eks. inngå skriftlige avtaler om å fraskrive seg odel. En annen variant kan være at dagens eier av eiendommen fremmer et tilbud til den best odelsberettigede etter reglene i odelsloven § 20. Dersom tilbudet er gitt i samsvar med loven, og den best odelsberettigede avslår, vil han ikke kunne løse eiendommen fra erververen dersom salg skjer på tilsvarende vilkår innen 2 år. Slike avtaler og tilbud må gjøres riktig for å få den ønskede virkning. Våre advokaters særlige kompetanse på rettsområdet vil her kunne være helt avgjørende.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com