Lukk meny
Arbeidsområder

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet. Rettsfeltet inndeles tematisk i individuell og kollektiv arbeidsrett.

Individuell arbeidsrett regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og deres arbeidstakere. Den har sitt utgangspunkt i partenes arbeidsavtale.

Kollektiv arbeidsrett omhandler rettsforholdet og samspillet mellom fagforeninger på den ene siden og arbeidsgivere eller arbeidsgiverorganisasjoner på den andre siden. Dette rettsforholdet har sitt utspring i tariffavtaler som partene har inngått.

I en bredere forstand omfatter arbeidsretten også rettigheter og ytelser helt eller delvis betalt av det offentlige. Eksempler på slike ytelser er pensjonsordninger, sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger mm.

Dalan advokatfirma har lang erfaring med arbeidsrettslig rådgivning. Våre klienter er arbeidsgivere og arbeidstakere, aktører innenfor privat sektor så vel som innenfor offentlig sektor.

Vi rådgir våre klienter i etableringen av partenes rettsposisjoner i arbeidsforholdet, bl.a. i ansettelsesprosesser, i saker om innleie eller utleie av arbeidskraft samt i utformingen av arbeidsavtaler og ulike incentivordninger.

Rådgivningen vår går ut på ulike arbeidsrettslige spørsmål under arbeidsforholdets forløp, for eksempel knyttet restrukturerings-, endrings- og omstillingsprosesser og i forbindelse med oppkjøp eller annen virksomhetsoverdragelse.

Vår kompetanse omfatter arbeidstakeres individuelle rettigheter, bl.a. kravene til arbeidsmiljøet, diskrimineringsvernet, prinsippene om saklighet og likebehandling, kravene til lønn, pensjon og feriepenger, så vel som de individuelle rammene for arbeidsytelsene som arbeidstid og øvrige grenser for arbeidsgivers styringsrett.

Videre bistår vi i saker om arbeidsforholdets opphør, enten det dreier seg om oppsigelses- eller avskjedssaker eller minnelige avtaler (sluttavtaler) i den forbindelse.

I tillegg til det ovennevnte ønsker vi å trekke frem at vi er en av få firmaer som løpende bistår i saker om kollektiv arbeidsrett. Den kollektive arbeidsretten gir føringer for de individuelle arbeidsforholdene, bl.a. gjennom etablering av tariffrettslige rettigheter, utvidede informasjons- drøftelses- og medbestemmelser for arbeidstakere og deres tillitsvalgte.

Arbeidsrettsavdelingen har en egen fagnettside – www.arbeidslivsjuss.no. Denne oppdateres jevnlig med faglig innhold.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com