Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Ansettelse, kontrakt og samarbeidsformer

  Kompetanseområde

  Dalan advokatfirma har omfattende erfaring med å bistå arbeidsgivere med rådgivning for hvordan et arbeidsbehov best kan dekkes.

  Vi bistår kontinuerlig med ansettelsesprosesser og utarbeidelser av arbeidskontrakter samt gjennomgang av allerede utarbeidede kontrakter. Vi har også betydelig erfaring med forhandlinger om konkurranse- og kundeklausuler.

  Når arbeidsgiver har behov for arbeidskraft dekkes arbeidsbehovet som regel i form av ansettelser. Alternativt kan arbeidsgiver på visse vilkår outsource tjenester, ha innleie av arbeidskraft fra vikarbyråer, produksjonsbedrifter eller omdisponere arbeidskraften som allerede foreligger i selskapet ved f. eks endringsoppsigelser.

  Arbeidsgiver står relativt fritt til å velge og ansette da dette er en del av arbeidsgivers styringsrett.

  Hva gjelder ansettelser i privatsektor finner man bestemmelser om ansettelse i arbeidsmiljøloven kapittel 14. Kapittelet regulerer blant annet begrensninger i ansettelsesadgangen, bestemmelser om arbeidsavtalen, bestemmelser om ansettelsesform samt alternativer til ansettelse for å dekke behov for arbeidskraft.

  Hva gjelder hvem arbeidsgiver kan ansette står arbeidsgiver relativt fritt, dog foreligger det visse begrensinger. I både privat og offentlig sektor foreligger det blant annet et generelt forbud mot diskriminering, f. eks ut fra kjønn, etnisitet, religion, politisk syn, seksuell legning mv. I privat sektor kan det videre foreligge restriksjoner i tariffavtalen virksomheten er bundet av samt kan enkelte ha fortrinnsrett til ny stilling som begrenser arbeidsgivers handlingsrom, herunder vil en tidligere ansatt som er sagt opp på grunn av nedbemanning ha fortrinnsrett i ett år til en stilling vedkommende er kvalifisert til, deltidsansatte vil ha fortrinnsrett til fast stilling, ansatte med redusert arbeidstid har fortrinnsrett til høyere stillingsprosent samt foreligger det fortrinnsrett ved virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgivere innenfor offentlig sektor må også være klar over at ansettelse skal skje i samsvar med det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet innebærer at den best kvalifiserte skal ansettes i stillingen. Videre vil en ansettelse være et forvaltningsrettslig enkeltvedtak. Det betyr at forvaltningslovens regler og forvaltningsrettslige prinsipper skal følges.

  Hva gjelder selve ansettelsen er den klare hovedregel at en arbeidstaker skal fastsettes i fast stilling. Under visse forutsetninger kan imidlertid andre ansettelsesformer benyttes. Arbeidsgivers valgmuligheter er ansettelse av arbeidstaker i fast fulltidsstilling, ansettelse av arbeidstaker i fast deltidsstilling, midlertidig ansettelse (vikariat, engasjement, praksisarbeid) samt midlertidig ansettelse i deltidsstilling.

  Hva gjelder innholdet i ansettelsesforholdet skal dette nedfelles i en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller minimumskrav til hva arbeidsavtalen skal inneholde.

  Arbeidsavtalen er sentral for det videre arbeidsforholdet. Den angir individuelle rettigheter for den ansatte og vil dermed kunne begrense de beslutninger arbeidsgiver kan treffe gjennom styringsretten. Det vil også være arbeidsavtalen som gir føringer for plikter, krav og forventninger som kan stilles til partene i det videre arbeidsforholdet. Arbeidskontrakten kan også være sentral mht avslutningen av arbeidsforholdet og fastsette begrensinger for arbeidstaker etter endt arbeidsforhold f.eks ved konkurranse- og kundeklausuler.


  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet