Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Virksomhetsstyring og arbeidsmiljø

  Kompetanseområde

  Arbeidsgiver har både rett og plikt til å forestå virksomhetsledelse og utøve styring.

  Våre advokater har bred erfaring knyttet til spørsmål om styringsrett, virksomhetsstyring og arbeidsmiljø.

  Det fungerende arbeidsforholdet forutsetter at arbeidsgiver organiserer virksomheten og arbeidet på en hensiktsmessig måte, og at virksomhetens arbeidstakere innordner seg arbeidsgivers styring og ledelse. Dette utgjør en del av arbeidsgivers styringsrett, som bl.a. går ut på arbeidsgivers rett til å organisere, lede og fordele arbeidet.

  Samtidig må arbeidsgiver utøve styringsretten på saklig vis samt påse at virksomhetens arbeidstakere sikres fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven oppstiller her flere preseptoriske regler som ikke bare begrenser styringsretten, men også påser at arbeidsgiver sikrer arbeidstakers rett til forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

  Sentrale forhold er regler om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), regler om internkontroll og pliktige samarbeidsordninger med verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjenesten. Flere tariffavtaler angir krav til involvering av arbeidstakere i beslutningsprosesser, bl.a. ved ulike informasjons-, drøftelses- og medbestemmelsesreguleringer overfor tillitsvalgte.

  I tillegg kommer diskrimineringsvernet, som både følger av arbeidsmiljøloven kapittel 13 og diskrimineringslovgivningen. Dette vernet oppstiller bl.a. forbud mot direkte og indirekte diskriminering, basert på bl.a. kjønn, etnisitet, politiske synspunkter, fagforeningstilknytning, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering m.v.

  De fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til HMS og arbeidsmiljø er underlagt tilsyn og kontroll av Arbeidstilsynet.  Arbeidstilsynet kan her også treffe vedtak for å sikre gjennomføring og oppfyllelse av krav etter arbeidsmiljøloven, samt ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer og beslutte stans av virksomheten. Ved brudd på diskrimineringslovgivningen kan det inngis klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet samt Diskrimineringsnemnda.

  Arbeidsgiver må derfor her både påse at det er nødvendig sammenheng mellom bedriftens arbeidsledelse og virksomhetsstyring og de målsettinger som er satt, og at den er i samsvar med de lovmessige og tariffmessige krav som gjelder innenfor det aktuelle området.

  Vi representerer arbeidsgivere innenfor privat og offentlig sektor samt fagforeninger og arbeidsgiverforeninger. Vi har prosedyreerfaring for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, så vel som for Arbeidsretten. Vi har videre inngående erfaring i oppfølgning av saker om pålegg fra Arbeidstilsynet, også i rettssystemet.

  Vår bistand til arbeidsgivere omfatter blant annet:

  • Etablering av arbeidsrettslige styringsverktøy og avtalereguleringer som arbeidsavtaler, stillingsinstrukser, personalhåndbøker og arbeidsreglementer.
  • Utforming av kollektive styringsverktøy og avtalereguleringer som ulike former for tariffavtaler, herunder direkteavtaler og «husavtaler» samt vurdering av slike avtaler opp mot overordnet tariffhierarki og øvrige rettslige rammer.
  • Styrings- og ledelsesbistand, for eksempel i forbindelse med endringer av arbeidstakeres arbeidsoppgaver, organisatorisk innplassering, arbeidssted og arbeidstid.
  • Rådgivning knyttet til oppfyllelse av krav til arbeidsmiljøet som HMS-krav, herunder oppfølging av avvik og annen bistand overfor Arbeidstilsynet.
  • Bistand i tvistesaker.

  Vi bistår også arbeidstakere, herunder enkeltarbeidstakere og grupper, for eksempel representert ved tillitsvalgte. Vår bistand angår da gjerne rådgivning ved arbeidsgivers brudd på arbeidstakers rettigheter, enten disse følger av ufravikelig lovgivning, tariffavtale eller arbeidsavtale. Vi trekker særskilt frem:

  • Rådgivning og oppfølging av brudd på arbeidsmiljøkrav, herunder brudd på arbeidstids­bestemmelser, brudd på diskrimineringsvernbestemmelser, tilretteleggingskrav og andre krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Rådgivning ved spørsmål om endringer i arbeidsforholdet og arbeidsgivers utøvelse av styring, herunder spørsmål om styringsrettsoverskridelse og spørsmål om det kan foreligge formuriktig endringsoppsigelse.
  • Tvistesaker, for eksempel knyttet til lønnskrav og krav til overtidskompensasjon, tvister om styringsrett og endringsoppsigelser og brudd på diskrimineringsvern.

  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat
  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat

  Se hele teamet