Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Daglig leder i entreprenørfirma holdt erstatningsansvarlig etter aksjeloven § 17-1

  Eiendom

  Ny dom om daglig leders erstatningsansvar etter asl. § 17-1 fra Borgarting lagmannsrett avsagt 4. april 2022. Dalans advokat Benedicte Krogh Grimstad representerte byggherrene som vant frem med krav om personlig ansvar etter asl. § 17-1 hos daglig leder i et entreprenørselskap som hadde gått konkurs.

  Lagmannsretten legger til grunn at daglig leder i et entreprenørselskap som påtar seg en totalentreprise uten å ha kunnskap om de aktuelle fagområdene enten må engasjere noen til å bistå med oppfølging av underentreprenørers arbeider, eller sørge for at det er på plass forsvarlige rutiner og retningslinjer som sikrer en forsvarlig kontroll og oppfølging. Da ingen av delene var gjort i denne saken ble daglig leder holdt ansvarlig for det økonomiske tapet byggherrene hadde til utbedring av alle feil og mangler. Daglig leder ble også holdt ansvarlig for sakskostnadene. Entreprenørselskapet ble idømt erstatningsansvar i tingretten, men gikk konkurs få måneder etter at dommen var rettskraftig og betalte verken idømte sakskostnader eller utbedringskostnader.

  Fra lagmannsrettens vurdering fremheves:

  «Som nevnt ovenfor, forklarte (A) i ankeforhandlingen at han ikke hadde noen kompetanse på de fagområdene hvor han engasjerte underentreprenører, og at han derfor selv ikke kunne kontrollere eller følge opp disse arbeidene. Dette tilsa etter lagmannsrettens syn i det minste at han engasjerte noen til å bistå seg med dette, eller at han som daglig leder hadde på plass rutiner og retningslinjer som likevel sikret en forsvarlig kontroll og oppfølging. Ut fra bevisførselen i ankeforhandlingen, legger lagmannsretten til grunn at (A) i praksis ikke førte noen form for kontroll med det arbeidet som ble utført av underentreprenørene. (A) engasjerte heller ikke noen som kunne bistå ham med dette. Det er heller ikke lagt frem dokumentasjon som viser at (A) hadde rutiner og retningslinjer for å sikre at utførelsen fra underentreprenørene var i samsvar med forskriftskrav og faglige standarder. Dette må igjen ses i sammenheng med at de ankende parter forklarte i lagmannsretten at de valgte (Entreprenørfirma) og (A) til å utføre oppdraget, nettopp fordi (Entreprenørfirma) og (A) var villig til å påta seg oppdraget som en totalentreprise, med ansvar for både prosjektering og alle deler av utførelsen. Slik lagmannsretten ser det, må denne mangelen på oppfølging og kontroll av kontraktsforpliktelsen fra (A) som daglig leder i selskapet, anses så vidt kvalifisert at det rammes av uaktsomhetsansvaret i aksjeloven § 17-1.

  Lagmannsretten er videre av den oppfatning at (A) er å bebreide som arbeidstaker for utførelsen av eget arbeid og manglende oppfølging, i egenskap av å være prosjektleder, av arbeidene til en annen arbeidstaker, (C), som også arbeidet for (Entreprenørfirma) på oppdraget. Lagmannsretten viser til at det av rapporten til OPAK på side 12 heter at «utførende mangler grunnleggende kvalifikasjoner for å bygge opp våtrom». I tingrettens dom på side 16 om arbeidene i kjellerstuen er det vist til forklaringer fra Kaasa og Haga, samt OPAKs rapport som vitnet om manglende kompetanse hos utførende håndverkere. Det kom ikke frem forhold under ankeforhandlingen som tilsier en annen vurdering. Ut fra slike beskrivelser kan bebreidelsen mot (A) like gjerne være at han, som daglig leder, aldri burde forpliktet (Entreprenørfirma) til å påta seg et slik oppdrag. En slik betraktning leder også til at det foreligger ansvarsgrunnlag.» (Min anonymisering)

  Daglig leder anførte at byggherrene hadde medvirket til skaden ved å ikke akseptere deres rettingstilbud. Daglig leder fikk ikke medhold i dette da lagmannsretten i likhet med tingretten kom til byggherrene hadde rett til å motsette seg rettetilbudene fra Entreprenørselskapet etter håndverkertjenesteloven.

  Daglig leder anførte at kravet måtte lempes etter skadeerstatningsloven § 5-3, men fikk ikke medhold i dette heller.

  Dommen er ikke rettskraftig ennå.


  Publisert 20.04.2022

  Relaterte artikler

  Grensejustering og arealoverføring

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Grensejustering og arealoverføring
  Grunneiere kan ha behov for å endre eksisterende tomteforhold og grenser. Det være seg ved å slå eiendommer sammen, fradele nye tomter eller å endre grenser ved å overføre areal [...]
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38

  Eiendom Tingsrett
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38
  Denne artikkelen tar utgangspunkt i eierseksjonslovens § 38. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at tilsvarende bestemmelse gjelder for borettslag og boligaksjeselskaper (borettslagslovens § 5-22). De samme forhold som er redegjort [...]
  Byggesak – kort fortalt

  Eiendom Entreprise
  Byggesak – kort fortalt
  Ønsker du å gjøre tiltak på din eiendom står du overfor en byggesak. Noen tiltak er unntatt søknadsplikt, mens andre er søknadspliktige og kan igangsettes først etter en individuell godkjenning [...]