Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Næringseiendom

  Kompetanseområde

  Dalan advokatfirma har bred erfaring innen alle rettslige problemstillinger tilknyttet næringseiendom.

  Vi bistår regelmessig våre klienter innen kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, herunder ved utforming av bud, «due diligence», kontraktsforhandlinger og oppgjør.

  Videre arbeider vi med inngåelse og opphør av leiekontrakter, herunder rettslige spørsmål knyttet til tilbakelevering av leide lokaler. Vi har i lang tid samarbeidet med entreprenører, eiendomsutviklere og flere av landets største eiendomsbesittere.

  Vi er spesialisert innen næringseiendom, samtidig som vi ser et stort behov for breddekunnskap i rettslige spørsmål relatert til næringseiendom.

  Våre klienter har stor nytte av vår solide kompetanse innen blant annet plan- og bygningsrett, entrepriserett, tingsrett og skatte- og avgiftsrett, kontraktsrett mv. Vi benytter vår kunnskap aktivt for å finne de beste løsninger for våre klienter.

  Vi bistår blant annet med:

  • Rådgiving på prosjektstadiet og i konstruksjonsfasen – herunder ved å finne gode kontraktløsninger eksempelvis ved integrasjon av leietakers kravspesifikasjon i egnet entrepriseform
  • Bistand til eiendomsbesitter som byggherre i konstruksjonsfasen
  • Kontraktsrådgivning – både ved utforming av kontrakt og oppfølgning av kontrakt
  • Transaksjoner og finansiering
  • Due diligence
  • Tingsrettslige spørsmål – servitutter og rettighetsspørsmål
  • Plan- og bygningsrett
  • Selskapsrettslig bistand – herunder optimalisering av selskapsstrukturer
  • Skatt og merverdiavgift

  Vårt næringseiendomsteam har lang erfaring og spisskompetanse innen alle juridiske og kommersielle sider ved eiendomstransaksjoner, som omfatter blant annet kjøp og salg av eiendomsselskaper, næringseiendom, utviklingseiendommer mv. 

  Vi bistår i alle typer eiendomstransaksjoner med rådgivning knyttet til strukturering, kapitalinnhenting, finansiering, due diligence gjennomganger, kontraktsforhandlinger og bistand i oppgjørsfasen. Vi har også tverrfaglig team med spisskompetanse innen fagområder som er relevante for eiendomstransaksjoner, som eiendomsutvikling, skatt- og avgift og M&A.

  Dalan representerer ulike typer selskaper på kjøper- og selgersiden, stiftelser, eiendoms-fond, tilretteleggere, pensjonskasser mv. Vi kan også ivareta oppgjørsfunksjonen særskilt for partene i transaksjonen og assisterer jevnlig tilretteleggere og banker som oppgjørs-ansvarlig.

  Vår kompetanse og rådgivning innen eiendomstransaksjoner omfatter blant annet følgende:

  • Strukturering, finansiering og tilrettelegge for syndikeringsprosjekter, sale/lease-back avtaler mv.
  • Budprosesser
  • Opprette og administrere datarom
  • Gjennomføring av due diligence prosesser
  • Kontraktraksforhandlinger og opprettelse av avtaleverk med nødvendige vedlegg
  • Kjøpesumsberegning og oppgjør med closing
  • Oppgjørsansvarlig

  Leiekontrakten er hjørnesteinen i et kjøp eller salg av næringseiendom, et eiendomsutviklingsprosjekt og ved verdsetting av næringseiendom. Det er avgjørende å ha et bevisst forhold til leiekontraktene og deres innhold, både for å tilpasse de rettslige reguleringene i kontrakten til den konkrete eiendommen og eiendommens forutsetninger, samt for å redusere risikoen for tvister og tilrettelegge for en realisering av eiendomsverdiene.

  Vi bistår med utarbeidelse av kontrakter på både norsk og engelsk, samt tilpasning av kontrakter utfra forutsetningene i det konkrete leieforhold.

  Det er etter hvert en relativt utstrakt bruk av standardkontrakter i bransjen, og det er Norsk Eiendom som forvalter disse kontraktene. Det kan ofte være fornuftig å benytte standardkontraktene da eventuelle rettslige uklarheter i større grad vil bli avklart gjennom rettspraksis, og dermed kunne redusere omfanget av tvister.

  I den grad det benyttes bransjestandarder uten tilpasninger, vil det fremdeles ofte være behov for å «skreddersy» opsjoner og øvrige tilpasninger i leiekontrakten. Dette er særlig aktuelt blant annet ved inngåelse av kontrakter på eiendommer under utvikling. Det kan i slike situasjoner være nødvendig å regulere forbehold i kontrakten knyttet til de nødvendige offentlige tillatelser, samt eventuell forsinket overtakelse som følge av forhold i totalentreprisen.

  En sentral mekanisme i leiekontrakter i næringsleieforhold er fravikelsen av husleielovens preseptoriske regler. Husleieloven § 1-2 angir at loven ved avtale kan fravikes ved leie av lokale, med unntak av enkelte bestemmelser. Bestemmelsene i husleieloven kan fravikes både ved å eksplisitt fravike enkeltbestemmelser, samt ved å regulere forhold mellom partene annerledes enn husleielovens hovedregel.

  Et sentralt eksempel på sistnevnte er fordelingen av ansvar for vedlikehold og utskiftinger i næringsleieforhold. Grensen mellom leietaker og utleiers ansvar har i lang tid vært at utleier har ansvar for utvendig bygningsmessig vedlikehold, og leietaker har ansvar for innvendig vedlikehold. På tross av at dette kan fremstå som et klart skille mellom de ulike forpliktelsene, byr ofte problemstillingen på uenigheter i praksis. Et eksempel er der utskifting av en teknisk innretning påhviler utleier, men leietaker har vedlikeholdsplikten  Det kan da oppstå spørsmål om leietaker har oppfylt sin vedlikeholdsplikt eller om det har oppstått et førtidig behov for utskifting som følge av manglende vedlikehold.

  I ethvert næringsleieforhold vil leietaker ved siden av leien betale sin andel av felleskostnader. Andelen er normalt avhengig av øvrige leietakere i eiendommen, og dermed avhengig av leietakers forholdsmessig andel av de leide arealer i eiendommen. Eksempler på felleskostnader er kostnader til strøm og oppvarming, offentlige avgifter, eiendomsskatt, renhold mv.

  Det vil normalt gis en ikke uttømmende liste over eksempler på kostnader som inngår i felleskostnadene, i et bilag til leiekontrakten. Et viktig premiss er nettopp at listen ikke er uttømmende, og hva som defineres som felleskostnader avgjøres av kontraktens bestemmelser.


  Morten Andresen
  Partner | Advokat
  Carl Bore
  Partner | Advokat (H)
  Pål Gude Gudesen
  Partner | Advokat

  Se hele teamet