Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven

  Eiendom

  Den 1. april 2021 trådte lovforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven i kraft. Formålet med endringene var å tilpasse boliglovene til dagens digitale virkelighet, og fra og med 1. april i år kan altså boligbyggelagene og boligselskapene ta i bruk omfattende elektroniske løsninger sammenliknet med tidligere.

  Lovendringene innebærer at selskapene kan ta i bruk elektroniske løsninger, og på denne måten forenkle beslutningsprosessene. Formålet bak endringene er basert på et ønske om å forenkle kommunikasjonen mellom styret og beboerne, og å sikre at flest mulig av beboerne deltar når viktige avgjørelser skal tas, eller viktig informasjon skal gis.

  Lovendringene innebærer følgende viktige endringer:

  • Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter kan avholdes uten fysisk oppmøte. Innkallingene kan distribueres digitalt på e-post, og gjennomføringen av møtene kan skje ved bruk av fjernmøteteknologi, møteapplikasjoner, mv.
  • Minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at det gjennomføres fysisk møte.
  • Styret og forretningsfører kan i større grad kommunisere elektronisk med beboerne i boligselskapet. Den enkelte beboer skal ha rett til å reservere seg mot å motta informasjon elektronisk.
  • Protokoller, stiftelsesdokumenter mv. kan signeres elektronisk.

  Fordeler og ulemper ved digitaliseringen

  Avholdelse av digitale årsmøter og generalforsamlinger har mange fordeler. De åpenbare fordelene er fleksibiliteten og muligheten til at beboerne som av ulike årsaker er forhindret fra å møte fysisk, likevel får deltatt og avgitt sin stemme under vedtakene som skal fattes.

  Det kan imidlertid også tenkes enkelte ulemper ved å avskjære beboerne fra et fysisk møte. Det er eksempelvis ikke gitt at alle beboerne i boligselskapet har kjennskap til den teknologiske løsningen og av den grunn får vanskeligheter med å delta.

  Det kan også diskuteres om digitaliseringen vil ha en innvirkning på bomiljøet i boligselskapet. I mange borettslag og sameier rundt om i landet opplever beboerne årsmøtet som et naturlig og hyggelig forum for å komme i kontakt med sine naboer. Når møtene skjer digitalt er det ikke gitt at opplevelsen av fellesskapet og dugnadsånden opprettholdes.

  Det er imidlertid viktig å merke seg at lovendringen ikke innebærer noen plikt for boligselskapene til å avholde digitale møter. For styremøter skal det i utgangspunktet være opp til styreleder å bestemme møteform, samtidig som hvert enkelt styremedlem får rett til å kreve fysisk møte.

  For årsmøter og generalforsamlinger må styret i selskapet avveie ulike interesser før hvert enkelt møte, blant annet om sakene på agendaen egner seg til å behandles i et digitalt møterom. Skal det behandles en sak som erfaringsmessig åpner for diskusjon, bør styret altså vurdere om det er mer hensiktsmessig at det kalles inn til et fysisk møte.

   


  Se bio

  Heidi Moestue Sannes
  Fast advokat

  Ta kontakt her