Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Jordskifte

Hva jordskifte er

Jordskiftesaker omhandler fast eiendom og rettigheter i tilknytning til dette.

Jordskiftesaker behandles i jordskifteretten, som er en særdomstol. Jordskifteloven av 21. juni 2013 nr 100 setter rammene for jordskifterettens virksomhet.

Det følger av jordskifteloven § 1-1 at formålet med loven er å «leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eigedom og ressursar til beste for eigarane, rettshavarane og samfunnet». Formålet skal oppnås ved at jordskifteretten «bøter på utenlege eiegedoms- og brukstilhøve, klarlegg og fastset grenser og rettar, og behandlar skjønn og andre avgjerder etter denne og andre lover.» 

Jordskifterettens hovedoppgaver

Jordskifteretten har tre hovedoppgaver som reguleres i loven, henholdsvis jordskifte, grensefastsetting og rettsutgreiing – samt skjønn.

Jordskifte er regulert i jordskiftelova kapittel 3. Jordskifte betegner en prosess der eksisterende eiendomsforhold skal endres eller ordnes på en slik måte at bruken av eiendommene blir mer tjenlig. Utjenlige eiendomsforhold, altså at en eiendom eller bruksrett er vanskelig å utnytte, er et vilkår for å kunne sette i gang jordskifte, jf jordskifteloven § 3-2. Det er videre blant annet et vilkår at resultatet av jordskiftet skal bli mer tjenlige eiendomsforhold i et jordskifteområde, jf jordskiftelova § 3-3. Vilkåret innebærer at det må skapes en netto nytte, det er ikke nok at ingen lider tap. Virkemidlene som kan tas i bruk for å gjøre eiendommen bedre skikket for utnytting er regulert i § § 3-4 til 3-10. Virkemidlene er henholdsvis ny utforming av eiendom og alltidsvarende bruksrett, skiping av sameie (etablere realsameie), oppløse sameie og sambruk mellom eiendommer, dele andre eiendommer enn realsameier, gi regler om sambruk, gi pålegg om felles tiltak og felles investeringer samt etablere nye lag for drift eller vedlikehold når flere skal bruke eiendommen eller bruksretten.

Rettsutgreiing og grensefastsetting er den andre hovedoppgaven til jordskifterettene, og dette er regulert i jordskiftelova kapittel 4. Jordskifterettens oppgaver i disse sakene er kun å fastslå og klarlegge eksisterende eiendomsgrenser og rettsforhold til fast eiendom. I motsetning til virkemidlene i kapittel 3, som skal endre og ordne eiendoms- og borettsforhold, skal jordskifteretten kun fastsette forholdene slik de er etter kapittel 4. Det er ikke noe krav om at det foreligger en tvist. Det er nok at for eksempel grenser og rettighetsforhold er uklare.

Den tredje hovedoppgaven til jordskifteretten er skjønn som er regulert i jordskiftelova kapittel 5. Kapittel 5 bærer overskriften «skjønn og andre avgjerder etter andre lover».

Innunder skjønn er for eksempel ekspropriasjonsskjønn, tiltaksjordskifte samt fastsettelse av vederlag for erverv av grunn eller bruksrett til privat vei, omskiping og avskiping av servitutter samt spørsmål etter reindriftsloven. Jordskifteretten har også oppgaver som skjønnsrett etter regler i særlover. En oversikt over særlovgivningen fremkommer av jordskiftelova § 5-3.

Saksbehandlingsreglene

Saksbehandlingsreglene for jordskiftesaker er i hovedsak samlet i jordskiftelova kapittel 6.

Saksbehandlingsreglene i jordskiftelova inneholder til dels egne regler, henvisninger til tvisteloven samt gjengivelser av tvisteloven.

Sakskostnader

Reglene om sakskostnader og gebyrer fremkommer av jordskiftelova kapittel 7.

Hva som regnes som sakskostnader i jordskiftelova fremkommer i § 7-1, hvilket blant annet er gebyrer, utgifter til meddommere, kostnader til grensemerking osv.

I saker om jordskifte, rettsutgreiing og grensefastsetting er hovedregelen at jordskifteretten deler sakskostnadene mellom partene etter den nytten de har hatt av saken.

Begrepet «sakskostnader» er et annet i jordskiftelova enn i tvisteloven, da det i førstnevnte lov ikke omfatter advokatutgifter. Advokatkostnader er i jordskiftelova omtalt som «kostnader til rettshjelp og til anna sakkyndig hjelp» og er regulert i §§ 7-8 og 7-9.

Hovedregelen i saker om jordskifte, rettsutgreiing og grensefastsetting er at hver enkelt part er ansvarlig for egne omkostninger. Unntak fra dette er regulert i § 7-9, hvor det blant annet fremkommer at dersom det blir avsagt dom i tvist gjelder de ordinære sakskostnadsreglene i tvisteloven. Tilsvarende gjelder kostnadsbegrensingen på 20% dersom tvistesummen er under 125 000, slik som i tvisteloven kapittel 10. Man bør derfor dokumentere at tvisteverdien er mer enn 125.000,- om mulig.

Saker om skjønn etter kapittel 5 skal følge reglene i skjønnsprosessloven for de utgifter som knytter seg til gjennomføringen av skjønnet, jf § 7-1 annet ledd.

Anke

Reglene om anke er regulert i jordskiftelova kapittel 8.

Avgjørelse i jordskifteretten ankes til lagmannsretten. Der jordskifteretten har holdt skjønn som egen sak etter skjønnsloven er rettsmiddelet krav om overskjønn til lagmannsretten, som da vil sette rett med en lagdommer og fire skjønnsmedlemmer.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com