Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Tingsrett

Dalan advokatfirma er et firma som i hele sin virksomhetstid har vært knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Vi har ytet bistand til klienter på denne sektoren av jussen så lenge firmaet har eksistert og vi har derfor meget god kompetanse på alle rettsområder som hører under tingsrettens område. Vi vi kan bistå med opprettelse av avtaler og kontrakter, rådgivning og prosedyre på alle kombinasjoner av rettsspørsmål som hører under dette tema, og vi har et usedvanlig godt fagmiljø på tingsrett.

Tingsrett er en samlebetegnelse på en del av det juridiske område, på linje med arverett, panterett, avtalerett etc.

Tingsrett gjelder rettigheter til tingene og er i dag mer vanlig å betegne som fast eiendoms rettsforhold. Dette området kan inndeles på mange måter. Man sier gjerne at tingsretten er delt i en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen beskriver rettighetenes innhold og omfang mens den dynamiske delen beskriver stiftelse, overgang og opphør av rettigheter til tingene.

Mange av de områder som hører under tingsretten er omtalt i egne artikler her på våre hjemmesider. Men tingsretten om fatter alt som kan høre under de to kategorier statisk og dynamisk tingsrett.

Eiendomsrett til fast eiendom og til løsøre(alle ting som ikke er fast eiendom) er et område. Eiendomsrett kan gjelde eiendom man eier alene eller eiendom man eier sammen med andre(sameie) Det som ligner på eiendomsrett , men som ikke direkte er knyttet til det å eie, er bruksrettigheter. Det gjelder servitutter(en servitutt er en begrenset rådighet over fast eiendom eks. en veirett) beskrivelsen av slike bruksrettigheter hører under tingsretten. En veirett gir rett til å bruke vei som ligger på annen manns grunn. Det er en positiv servitutt. Dersom det på en eiendom er heftet begrensninger i bruken, kalles det en negativ servitutt. Det kan for eksempel være at det på bestemte eiendommer bare er lov å bygge en viss type hus: For eksempel: En villaklausul, man kan bare bygge småhus og ikke blokker.

Reglene om hevd hører også under tingsretten. Hevd er det forhold at en person i god tro over lang tid(normalt 20 år) har utøvd en rådighet over en gjenstand eller en eiendom i den tro at eiendommen eller gjenstanden er hans, da har han ervervet denne rett. Samme ervervsmåte kan brukes for bruksrettigeter.

Vår erfaring er at tingsretten er et konfliktfylt område. Særlig spørsmål om veirettigheter og sameier havner ofte i retten. Mange tvister skyldes at de som stiftet rettighetene ikke har vært flinke nok til å lage avtaler eller kontrakter om hvordan rettigheter og eierforhold skal reguleres. Vi vil derfor anbefale at man søker advokathjelp ved opprettelse av slike avtaler i stedet for å vente til konfliktene oppstår. Det kan vise seg å være kostnadsbesparende i det lange løp.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com