Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Forkjøpsrett etter sameieloven, ny rettspraksis

  Eidsivating lagmannsrett avsa den 4. juli 2018 dom i sak om forkjøpsrett etter sameieloven § 11. Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet. Lagmannsrettens dom (LE-2017-156823) er nå rettskraftig.

  Sakens hovedspørsmål var om en sameier i et fiskevann hadde forkjøpsrett da en andel av sameiet ble solgt sammen med selgerens øvrige landbrukseiendom. Sameieren fremmet krav om forkjøpsrett mot kjøper, som bestred kravet. Kjøper var representert av advokat Harald O. Sletner i DALAN advokatfirma DA, og fikk medhold i at det ikke forelå forkjøpsrett i dette tilfellet.

  Lagmannsretten tar utgangspunkt i at sameieloven gjør unntak fra forkjøpsretten når sameieandeler selges sammen med annen fast eiendom som den «ligg til», jf. sameieloven § 11, tredje ledd. Lagmannsretten viser til at sameielovens unntak fra forkjøpsrett må forstås i sammenheng med annet regelverk som har til formål å ivareta fast eiendom som sådan. Det vises særlig til delingsforbudet i jordlovens § 12. På samme måte som etter jordloven vil det i vurderingen etter sameieloven § 11, tredje ledd – om en sameieandel «ligg til» annen eiendom eller ikke – være en åpning for å se hen til også fremtidig bruk. I dette tilfellet ble det lagt vekt på kjøpers planer om å benytte andelen i forbindelse med villmarksturisme. Andelen ble vurdert som en viktig del av ressursgrunnlaget for landbrukseiendommen og ansett å «ligge til» denne eiendommen.


  Se bio

  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)

  Ta kontakt her
  Kompetanseområde