Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


Aktuelt

Forkjøpsrett etter sameieloven, ny rettspraksis

Eiendom

Eidsivating lagmannsrett avsa den 4. juli 2018 dom i sak om forkjøpsrett etter sameieloven § 11. Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet. Lagmannsrettens dom (LE-2017-156823) er nå rettskraftig.

Sakens hovedspørsmål var om en sameier i et fiskevann hadde forkjøpsrett da en andel av sameiet ble solgt sammen med selgerens øvrige landbrukseiendom. Sameieren fremmet krav om forkjøpsrett mot kjøper, som bestred kravet. Kjøper var representert av advokat Harald O. Sletner i DALAN advokatfirma DA, og fikk medhold i at det ikke forelå forkjøpsrett i dette tilfellet.

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at sameieloven gjør unntak fra forkjøpsretten når sameieandeler selges sammen med annen fast eiendom som den «ligg til», jf. sameieloven § 11, tredje ledd. Lagmannsretten viser til at sameielovens unntak fra forkjøpsrett må forstås i sammenheng med annet regelverk som har til formål å ivareta fast eiendom som sådan. Det vises særlig til delingsforbudet i jordlovens § 12. På samme måte som etter jordloven vil det i vurderingen etter sameieloven § 11, tredje ledd – om en sameieandel «ligg til» annen eiendom eller ikke – være en åpning for å se hen til også fremtidig bruk. I dette tilfellet ble det lagt vekt på kjøpers planer om å benytte andelen i forbindelse med villmarksturisme. Andelen ble vurdert som en viktig del av ressursgrunnlaget for landbrukseiendommen og ansett å «ligge til» denne eiendommen.


Se bio

Harald O. Sletner
Partner / Advokat (H)

Ta kontakt her
Kompetanseområde

Publisert 13.12.2018

Relaterte artikler

Utbygging over tid

Eiendom Annet
Utbygging over tid
Utbygging over tid krever god planlegging og oversikt over en rekke problemstillinger. I denne artikkelen går våre advokater Karoline Røvik Zeiner og Jan-Erik Nielsen igjennom prosessen tilknyttet trinnvis utbygging med [...]
Din eiendom kan ha fått nytt matrikkelnummer

Eiendom Annet
Din eiendom kan ha fått nytt matrikkelnummer
Bakgrunnen er kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft den 1. januar 2020. Det er gjennomført en sammenslåing hvor 109 kommuner er slått sammen til 43 nye kommuner.

Eiendom Tingsrett
Helårs veirett ga ikke rett til vinterbrøyting
Høyesterett la i dom fra november til grunn at helårs veirett ikke ga rett til vinterbrøyting – ifølge reguleringen skulle det lages skiløyper på veien Høyesterett avsa i november en [...]