Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Forsikringsoppgjør – særlig om pålegg fra offentlig myndighet

  Har du en forsikringssak / forsikringsskade med et utestående krav mot ditt forsikringsselskap?

  Forsikringsoppgjør kan gjelde store verdier. Det er derfor viktig at det skjer et riktig oppgjør hvor det tap man er påført blir erstattet fullt ut.

  Forsikringsoppgjøret vil bestå av en dialog mellom forsikringsselskap og forsikringskunde. Forsikringsselskapet vil utrede saken og på bakgrunn av de mottatte opplysningene vil selskapet fremsette et skriftlig tilbud om erstatningsoppgjør.

  Som kunde vil man ikke alltid oppleve at et erstatningsoppgjør innebærer en fullstendig kompensasjon av den skade som er lidt. Det er da viktig å oppsøke juridisk rådgivning, og særlig hvis man er usikker på sine rettigheter overfor forsikringsselskapet.

  I mange forsikringsoppgjør står en tolkning av forsikringsavtalen sentralt. Forsikringsavtalen består av forsikringsvilkår og forsikringsbevis. Dersom det forsikringstilfellet som er inntrådt er dekket av (dvs. nevnt i) forsikringsvilkår og -bevis, er utgangspunktet at det skal skje en full utbetaling fra forsikringsselskapets side.

  Generelt om forsikringsbevis og forsikringsvilkår

  En forutsetning for at det i det hele skal bli fremsatt et erstatningstilbud fra selskapet, er derfor at skadetilfellet eller forsikringstilfellet er blant de tilfeller som det er nevnt at det gis erstatning for.

  Ved tegning av ny forsikring er det viktig å ta en gjennomgang av tilsendte forsikringsvilkår og -bevis. Kun på denne måten kan man skaffe seg full oversikt over hva forsikringen dekker, samt om de behov den enkelte har for forsikringsdekning er oppfylt / tilfredsstilt.

  Kommer man etter en slik gjennomgang til at det er behov for mer omfattende forsikring, er det som regel mulig å tegne tilleggsforsikring. Tilbys ikke dette av selskapet, kan det være hensiktsmessig å innhente forsikringstilbud og inngå forsikringsavtale med andre tilbydere.

  Hvis man unnlater å foreta en gjennomgang av forsikringsavtalen vil forsikringen i verste fall kunne vise seg å bli illusorisk i relasjon til behovet man har for forsikringsdekning. Hvis uhellet først har skjedd, blir man naturlig nok prisgitt at de vilkår som allerede er avtalt er tilstrekkelig dekkende.

  En tolkning av forsikringsavtalen vil på denne måten avgjøre om forsikringstilfellet som har inntrådt gir grunnlag for erstatning eller ikke.

  Spesielt om utgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet – bygninger som er verneverdige eller med kulturminneverdi (Gul liste)

  Når man tegner forsikring for hus og hjem er det noen forsikringsselskaper som inkluderer dekning av utgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet. Med påbud fra offentlig myndighet menes alle krav fra det offentlige som gjelder bygningens utførelse, og som regulerer eller påvirker hvordan en forsikringsskade skal utbedres.

  Et eksempel kan være påbud om en bestemt bygningsmessig oppførelse etter skade grunnet i bygningens verneverdige karakter, som for eier vil kunne utløse høye utgifter å etterkomme. Et annet eksempel er påbud som grunnet vernehensyn innebærer at gjenoppbygging må skje på en annen tomt enn der hvor bygningen tidligere stod.

  Det er verdt å merke seg at ikke alle forsikringsselskap tilbyr dekning for utgifter som følge av slike påbud i sin ordinære hus- og bygningsforsikring. Man må da positivt tegne en tilleggsforsikring som omfatter dette.

  Det er vanlig at slik tilleggsforsikring omfatter alle utgifter som forsikringstaker er påført som følge av påbud om bygningens utførelse gitt fra offentlig myndighet med hjemmel i lov eller forskrift. Leder påbudet til utgifter til utbedring eller gjenoppføring, er det merutgiftene som følge av påbudet som vanligvis dekkes. Angår påbudet grunnundersøkelser og / eller fundamentering, er det på tilsvarende vis utgifter som er en direkte følge av påbudet som dekkes.

  Forutsetningen er følgelig at det er tale om utgifter som er en følge av et lovlig og rettmessig påbud fra det offentlige som angår bygningens utførelse, og som for forsikringstaker innebærer en merutgift.

  Ved beregningen av utgiftene som forsikringen dekker er det normalt kun merutgiftene som kommer i betraktning og som dekkes. Det vil si de merutgifter som er direkte forbundet med en bygningsmessig oppføring i samsvar med påbudet.

  Uenighet om oppgjøret – hvordan gå frem?

  Når forsikring som dekker påbud fra offentlig myndighet er tegnet, vil det kunne oppstå tolkningsspørsmål under erstatningsoppgjøret. Forsikringsbeviset og -vilkårene vil bli gjenstand for en konkret tolkning / vurdering i det enkelte tilfellet. Spørsmålet er alltid om utgiftene som er pådratt er en følge av påbudet, og om dette er en type utgift som omfattes av ordlyden i forsikringsavtalen.

  Foreligger det tolkningstvil knyttet til de formuleringer som er benyttet i forsikringsavtalen, vil dette ikke uten videre være en tvil som må gå utover forsikringstaker. Tvert imot så er formuleringene selskapet sine. Utgangspunktet er derfor at det er forsikringsselskapet som må bære risikoen for sin forståelse om meningsinnholdet ikke kan sies å være klart nok skriftlig nedfelt.

  Er det usikkerhet omkring formuleringene i forsikringsvilkårene og -beviset, eller uenighet om hvordan disse skal tolkes, vil dette lett kunne få store følger for det beløp som forsikringsselskapet utbetaler i erstatning.

  Oppsøk juridisk rådgivning ved behov. Det vil kunne gi verdifulle råd om hvordan du bør forholde deg til den videre prosessen. I særlig grad gjelder dette om forsikringssaken omhandler store kostnader.


  Ved behov for juridisk rådgivning, kontakt gjerne undertegnede for en uforpliktende vurdering. Vi i Dalan kan nås pr. chat, telefon, e-post eller gjennom vårt kontaktskjema.


  Se bio

  Kristian Bårseth
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Kompetanseområde