Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Frittliggende garasje, uthus og liknende mindre tiltak

  Plan- og bygningslovens regler om avstand til nabogrense i § 29-4 er praktiske og blir ofte satt på spissen. Derfor har det interesse når reglene klargjøres av fagdepartementet eller domstolene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse 12. desember 2018 publisert på Regjeringen.no foretatt en avklaring av uttrykket «frittliggende» i avstandsreglene.

  Kort om reglene: Hovedregelen i § 29-4 er at et byggverk skal oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden er minst halvparten av byggverkets høyde. Fra denne hovedregelen oppstiller § 29-4, 3. ledd to unntak:

  Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere nabogrensen dersom naboen har samtykket.
  Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere nabogrensen ved oppføring av «frittliggende garasje, uthus og liknende mindre tiltak».

  Det har vært uklart hva som kreves av avstand til den øvrige bebyggelsen på tomta for at et tiltak skal regnes som «frittliggende». Senest i en uttalelse fra 8. januar 2018 nøyde departementet seg med å slå fast at «frittliggende» vil si at tiltaket «ikke er bygningsmessig forbundet med annen bygning på samme tomt.» Denne formuleringen er hentet fra lovforarbeidene.

  I tolkningsuttalelsen 12. desember 2018 går departementet mer konkret til verks. Under overskriften «Når er et byggverk frittliggende?» uttaler departementet:

  «Etter departementets syn tilsier en alminnelig språklig fortolkning av begrepet «frittliggende bygning» at bygningen både visuelt og fysisk fremstår som atskilt fra øvrige bygninger. Dette tilsier, etter vårt syn, at det må være en åpen plass på alle sider av bygningen slik at det går an å bevege seg rundt bygningen. Som Fylkesmannen påpeker fremstår det, basert på lovens formål, som rimelig å vektlegge at avstand mellom bygningene må være så stor at vedlikehold av byggene kan utføres.»

  Dernest har departementet en kommentar om hva som skal anses som et tilbygg, i motsetning til frittliggende byggverk:

  «Etter departementets mening tilsier reelle hensyn at det er naturlig å se et tiltak som et tilbygg når dette plasseres på en slik måte at det nærmest kobler seg direkte til en eksisterende bygning, og fremstår visuelt som en forlengelse av eksisterende bygning. I et slikt tilfelle er det ikke viktig om tiltaket er skilt fra den eksisterende bygningen av en indre vegg utstyrt med en dør eller to yttervegger.»

  Det gjenstår å se om departementets tolkningsuttalelse vil bidra til å effektivisere rettshåndhevelsen, eller om den i stedet leder til nye diskusjoner – for eksempel om hvor stor plass som er nødvendig for å utføre vedlikehold.

  Departementets tolkningsuttalelse kan leses her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-29-4–departementets-vurdering-av-sporsmalet-om-en-garasje-er-frittliggende-i-en-omgjoringsbegjaring/id2625221/