Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Innløsning av festetomt – taksering av tomt til bolig og fritidshus

  Tomtefesteloven har særlige regler som kun gjelder for bolig- og fritidshus. En av disse reglene er tomtefesteloven § 37 som bestemmer vilkårene ved innløsning av tomten, herunder hvilken pris som skal betales.

  Det er ulike beregningsmåter for innløsningssummen avhengig av om festekontrakten (1) anses som evigvarende, eller (2) at kontrakten anses som tidsbegrenset. Dersom kontrakten er evigvarende, kan bortfester ikke kreve høyere innløsningssum enn 25 ganger oppregulert festeavgift. Er kontrakten derimot ikke å anse som evigvarende, vil bortfester ha anledning til å kreve at innløsningssummen settes til 40 % av tomteverdien.

  Tema for denne artikkelen er fastsettelse av innløsningssum ut fra reglen om «40 % av tomteverdien».

  Hvordan beregnes tomteverdien?

  Tomtefesteloven § 37 angir to overordnede rammer for beregningen av tomteverdien.

  For det første skal all verdiøkning som festeren selv (eller andre enn bortfester) har tilført tomten, trekkes ut av tomteverdien. Dette gjelder slikt som bygninger, vei, vann, kloakk, rydding og annen opparbeidelse. Tomten skal altså takseres som en «råtomt», slik den var da kontrakten ble inngått.

  For det andre skal verdien ta utgangspunkt i at tomten ikke kan bebygges med andre/flere hus enn de som allerede står på tomten. Det skal med andre ord sees vekk fra tomtens utbyggingspotensiale. At tomten kan bebygges med flere hus/hytter, eller at tomten på annet vis kan utnyttes på mer regningsvarende måte, er en verdi som tilfaller festeren. Hvis bygningen(e) på tomten er primitive eller i dårlig stand, må taksten ta utgangspunkt i at tomten kan bebygges med moderne bygg av samme type og størrelse som den eksisterende bebyggelsen.

  Innenfor nevnte rammer vil råtomteverdien måtte settes på bakgrunn av en tenkt markedspris. Verdsettelsen må bygge på et skjønn hvor det bl.a. sees hen til tomtens størrelse, beliggenhet, nærhet til vei, sjø, servicesenter og andre kvaliteter eller svakheter. Opplysninger om strøkspriser og salg av sammenlignbare tomter i området vil også være av interesse.

  Fastsettelse av innløsningssummen

  Innløsningssummen settes til 40 % av tomteverdien, slik den er beregnet ovenfor. Er tomteverdien beregnet til kr 1.000.000, vil innløsningssummen altså være kr 400.000.

  Dersom partene ikke kommer til enighet om innløsningssummen, eller de øvrige vilkår for innløsningen, kan saken bringes inn til tingretten for avgjørelse ved rettslig skjønn.


  Se bio

  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)

  Ta kontakt her