Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Ny dom fra Høyesterett: Forkjøpsrett som gjelder ved «salg» av eiendom kan ikke gjøres gjeldende ved fusjon

  Eiendom

  Høyesterett avsa 31. august 2017 en enstemmig dom som konkluderte med at en forkjøpsrett som kunne gjøres gjeldende «ved salg» av eiendommen ikke kunne gjøres gjeldende når eier ble innfusjonert i et annet selskap. Eiendommen var en næringseiendom med to seksjoner og partene hadde inngått en avtale som blant annet inneholdt en bestemmelse om forkjøpsrett «ved salg» av den andres del av eiendommen.

  Høyesterett la til grunn at det avgjørende i denne saken måtte være en objektiv forståelsen av ordet «salg». Dette er nærmere vurdert i dommens avsnitt 40 og 41:

  «Et vesentlig poeng er da at et «salg» normalt innebærer at selgeren gir slipp på salgsgjenstanden, både med hensyn til utnyttelsesmuligheter og ansvar. Dette gjelder – reelt sett – også når salget gjelder aksjene i et eierselskap, og ikke eiendommen direkte. En fusjon innebærer derimot fortsatt eierskap i funksjonell forstand, om enn med en mer eller mindre utvannet eierandel som motsvares av nyvunne eierandeler i det andre selskapet som er involvert i fusjonen. I fusjonen mellom Troll-Tinn og Astero er kontinuiteten i så måte åpenbar: Fusjonen var motivert av et ønske om å styrke de to arbeidsmarkedsbedriftenes posisjon i markedet, og den virksomheten som Troll-Tinn hadde drevet i Strandgata 20 fortsatte som før etter fusjonen. Verdien av Troll-Tinn ble ved fusjonen satt adskillig høyere enn verdien av eiendommen.

  Dersom en forkjøpsrett ved «salg» av en eiendom også skulle utløses ved at eierselskapet fusjoneres inn i et annet selskap, oppstår dessuten flere spørsmål. Det gjelder for eksempel hvilken betydning størrelsen på eierandelene etter fusjonen skal ha for om forkjøpsretten utløses, og om det er forskjell på om eiendommen tilhører overdragende eller overtakende selskap. Disse spørsmålene gir avtalen ikke svar på. Også dette taler mot å forstå den slik at «salg» også omfatter fusjon.»

  Høyesterett konkluderer videre med at bestemmelsen om forkjøpsrett i løysingsrettslova § 11 femte ledd heller ikke kom til anvendelse.

  Les hele dommen her: HR-2017-1664-A