Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Om oss

  Dalan advokatfirma er et forretningsjuridisk firma spesialisert innenfor eiendom, corporate, arbeidsliv og familie. 

  Våre advokater gir tydelige råd, bidrar til kommersielle løsninger og hjelper våre kunder til å se mulighetene. Det har vi gjort siden 1862.

  Dalan advokatfirma er et selskap med lange tradisjoner. Vår opprinnelse kan spores tilbake til 1862 og har siden opprinnelsen fokusert på utvalgte rettsområder. Vi står derfor på et robust fundament og verdiene kompetent, profesjonell og forutseende er sentrale for vår virksomhet.

  Vår misjon er å bidra til løsning av komplekse problemstillinger som sikrer verdiskapning og gode resultater for våre kunder.

  Vårt mål er å ha de dyktigste og mest pålitelige partnerne og ansatte, og vi har flere advokater med møterett for Høyesterett. Vi rekrutterer med et klart mål for øyet – oppdatert kompetanse innenfor våre rettsområder og lidenskap for juss. Det er dette som bringer oss videre og som bidrar til gode løsninger for våre kunder.

  Vi skal til enhver tid ha kundens beste i fokus, og vi drives av å opprettholde høy kvalitet. Hos oss er omsorg og engasjement overfor kunder og medarbeidere viktig. For å sikre tillitsbyggende kundeopplevelser skal vi være tilgjengelige og raske med tilbakemeldinger, og sørge for at oppdrag kanaliseres til den eller de av våre advokater som besitter den riktige kompetansen. Vårt mål er at vi skal kjennetegnes ved å være hyggelige og imøtekommende mot kunder, samarbeidsparter og motparter.

  Vi søker kontinuerlig etter nye løsninger, og etterstreber metodikk som bidrar til å gjøre oss robuste for morgendagens utfordringer. Vi er opptatt av innovasjon og digitaliserer rutineoppgaver slik at advokatene kan konsentrere seg om faglig rådgiving.

  Vårt mål er å komme frem til løsninger som utvikler kunder og prosjekter slik at de er bedre rustet for fremtiden.

  Slik tilbyr vi morgendagens rådgivning bygget på tradisjoner.

  Siden 1862

  Historien

  Dalan advokatfirma oppsto i 1992 som følge av en fusjon mellom Advokatfirmaet Dalan, Sigmond og Swang (stiftet 1876) og Advokatene Lous, Hagemann, Arff-Pettersen og Løken (stiftet 1862).

  Vi er stolte over å være et tradisjonsrikt firma der kunnskap har blitt videreført og videreutviklet gjennom generasjoner, og resultater har blitt skapt i over 150 år. Dette har gjort oss til et unikt fagmiljø.

  Les mer

  Dalan emblem

  Hvorfor velge Dalan?

  01

  Kompetente og erfarne


  Vi har spisskompetanse innen de fleste sentrale rettsområder, herunder eiendom, forretningsjus, transaksjoner, arbeidsrett, skatt og familie- og arverett. Vi har også et sterkt prosedyreteam som årlig fører et betydelig antall rettssaker for domstolene.

  02

  Langvarige kundeforhold


  Vi opplever at våre kunder stadig kommer tilbake til oss. Vi mener dette bekrefter vår kompetanse, bransjeforståelse, handlekraft, omsorg for kundens interesser, og at vi skaper trygghet for at din sak løses på best mulige måte.

  03

  Engasjerte og omsorgsfulle


  Det ligger i Dalans DNA å være hyggelig og imøtekommende mot kunder, samarbeidsparter og motparter. Vi er tilgjengelige, raske med tilbakemeldinger, og sørger for at oppdrag kanaliseres til den eller de av våre advokater som besitter den riktige kompetansen.

  Karriere

  Dalan advokatfirma er et av landets ledende advokatfirmaer innen fast eiendom, med sterke faggrupper også knyttet til arbeidsliv, corporate og familie, arv og skifte.

  Vil du bli en del av vårt team?

  Se våre ledige stillinger her:

  Bilde

  Priser


  For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:

  Partnere

  kr 2 500 – kr 4 500 eks mva / kr 3 125 – kr 5 625 inkl mva

  Ansatte advokater og advokatfullmektiger

  kr 2 000 – kr 3 500 eks mva / kr 2 500 – kr 4 375 inkl mva


  Kontakt

  Vi holder til sentralt i Oslo og Lillestrøm.

  Postadresse

  Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo

  Telefon +47 23 30 86 00
  E-post post@dalan.no

  Besøksadresser

  Oslo
  Fr. Nansens plass 6, 6. etg., 0160 Oslo

  Lillestrøm
  Storgata 16, 5. etg., 2000 Lillestrøm

  Vilkår

  1. 1. Innledning

  Dalan advokatfirma vil bestrebe seg på å ivareta kundens interesser på beste måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

  Advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for kundene, fremgår av punktene nedenfor. For oppdraget gjelder herværende oppdragsvilkår.

  1. 2. Etablering av oppdraget – interessekonflikt

  Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

  Dersom hensynet til kunden tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor kunden om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

  Ved etablering av oppdraget vil det bli foretatt identifikasjonskontroll etter hvitvaskingsloven.

  Det vil ved etablering av oppdrag bli gitt en skriftlig oppdragsbekreftelse med identifikasjon av oppdraget. Oppdraget omfatter ikke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger om dette ikke er særskilt angitt. Skriftlig oppdragsbekreftelse vil ikke bli gitt for mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av bekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og særlig der oppdraget avsluttes samtidig med henvendelsen.

  Dersom det skulle fremkomme opplysninger i saken etter vi har påtatt oss et oppdrag som viser at det er interessekonflikt med en eller flere av våre øvrige kunder, kan vi fratre uten annen begrunnelse enn at det har oppstått en interessekonflikt.


  Les mer
  1. 3. Firmaets ressurser

  I firmaet arbeider det følgende kategorier jurister som utfører arbeid for kunder: Partnere, ansatte advokater og ansatte advokatfullmektiger. Oppgaver kan også utføres av andre medarbeidere.

  1. 4. Gjennomføring av oppdraget

  For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på beste måte for kunden, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av annen advokat, advokatfullmektig eller andre medarbeidere.

  Dersom kunden har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

  Kunden holdes løpende orientert om sakens utvikling og mottar kopi av korrespondanse av betydning.

  1. 5. Timepriser

  For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier: Partnere kr 2.500 – 4.500. Ansatte advokater og advokatfullmektiger kr 2.000 – 3.500. I tillegg kommer merverdiavgift med f.t. 25 prosent.

  Minste tidsenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Prisene kan justeres uten varsel etter konsumprisindeks fra siste prisjustering. Øvrig justering av pris kan gjennomføres med en måneds varsel.

  1. 6. Fakturering og betaling

  Dersom annet ikke er særskilt avtalt, vil oppdraget i utgangspunktet bli fakturert etter medgått tid, men det kan også tas andre hensyn, herunder til sakens kompleksitet, hvilke økonomiske interesser som er involvert og utfall. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

  Ved arbeid utført av fullmektiger – hvor arbeidet også er ledd i opplæring – vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for kunden og som således kan belastes denne.

  Alle fakturaer tillegges et administrasjonsgebyr og har 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper morarente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

  Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Dersom det avtales særskilt, vil det samlede timetall for den enkelte advokat fremgå, og eventuelt også timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget.

  Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme kunden, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

  Distribusjon av utgående faktura skjer elektronisk.

  1. 7. Utlegg

  Direkte kostnader som påløper i saken, herunder de til enhver tid gjeldende gebyrer, kostnader til innhenting av eksterne uttalelser, reise, opphold og kost ved utførelsen av oppdraget, belastes kunden i tillegg til salæret. Det samme gjelder kostnader til kopiering, porto, budtjeneste og lignende.

  Utlegg som kunden er ansvarlig for skal avklares med kunden før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbekreftelsen eller er nødvendig for å sikre kunden interesser og kunden samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

  1. 8. Fri rettshjelp

  Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser slik de til enhver tid er fastsatt. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

  1. 9. Rettshjelpsforsikring

  Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av kundens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er særskilt avtalt, må kunden selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

  Arbeidet vil bli avregnet mot kunden etter salærberegningsprinsippene i herværende vilkår om ikke annet er særskilt avtalt.  Kunden kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at vårt krav på salær og eventuell utgiftsdekning ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke.

  1. 10. Kundens eget forhold

  Jo bedre saken er avklart og forberedt fra kundens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

  Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og kunden må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Kunden vil få tilsendt kopier av all viktig korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres kunden.

  1. 11. Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger – Rettsgebyr – Forholdet til saksomkostninger utmålt av retten

  Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig eller økonomisk ansvar for at dette resultat oppnås.

  Avhengig av sakens utfall kan kunden risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er kundens eget ansvar.

  Arbeidet i rettssaken vil bli avregnet mot kunden etter salærberegningsprinsippene i herværende vilkår om ikke annet er særskilt avtalt. Dersom retten tilkjenner kunden lavere saksomkostninger i erstatning fra motparten enn det som følger av disse prinsippene, er kunden likevel ansvarlig for det overskytende overfor oss. Dersom retten fastsetter vårt salærkrav overfor kunden, skal salærberegningsprinsippene i herværende vilkår, eventuelt de særskilt avtalte prinsipper, legges til grunn ved rettens avgjørelse.

  1. 12. Taushetsplikt – Personopplysningsregelverket – Elektronisk kommunikasjon

  Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Vi forbeholder oss retten til å opplyse generelt om kundeforholdet utenom forbrukerforhold i vår markedsføring i den utstrekning dette ikke kommer i konflikt med nevnte fortrolighets- og taushetsplikt og våre plikter etter GDPR.

  I rettergang har både kunden som part og advokaten som prosessfullmektig sannhets- og opplysningsplikt. Dersom kunden ikke tillater advokaten å oppfylle sannhets- og opplysningsplikten og advokaten ikke kan oppfylle denne uten å bryte taushets-plikten, må advokaten fratre som prosessfullmektig. Vi påtar oss i tilfelle intet ansvar for eventuelt tap kunden påføres. Vi vil ha krav på fullt honorar for arbeidet i saken.

  I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil Dalan advokatfirma behandle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk, bl.a. GDPR. Andre parter, som motparter, domstoler og offentlige organer, vil kunne få tilgang til personopplysninger i den den grad dette anses nødvendig for oppdraget. Kunden har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, krav til å kreve retting av mangelfulle opplysninger samt sletting av opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Dalan advokatfirma ved styrets leder. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se for øvrig vår erklæring om behandling av personopplysninger, som ligger tilgjengelig her.

  Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelse eller særlig skriftlig underretning, aksepterer partene at vanlig usikret e-post kan brukes i alminnelig korrespondanse.

  1. 13. Klageadgang

  Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis kunden er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

  Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

  Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no under «Advokatetikk».

  1. 14. Ansvarsforsikring – Ansvarsbegrensning

  For advokatvirksomhet er det ufravikelige krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

  Vi påtar oss ikke ansvar for resultatet av vår rådgivning i større utstrekning enn det som er kommet særskilt til uttrykk. Vårt erstatningsansvar i den enkelte sak er begrenset til størrelsen av vårt salær i den aktuelle sak. I alle tilfelle er slikt ansvar begrenset til kr 8.000.000 for det samlede økonomiske tap innenfor den aktuelle sak og det aktuelle oppdrag. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste eller følgeskader.

  Vi er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som vi har henvist til eller for underleverandører som vi etter avtale med kunden har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Vi har heller ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt eller instruert av oss på kundens vegne.

  Kundens midler plasseres på vegne av kunde i bank i Norge i samsvar med advokatforskriften og annet relevant regelverk for håndtering av slike midler. Vi påtar oss intet selvstendig betalingsansvar for bankplasserte midler som måtte gå tapt som følge av manglende betalingsevne hos banken. Vi gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn kr 2.000.000 i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil Dalan advokatfirma treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for kundens midler.

  Selskapets partnere har etter selskapsavtalen ikke deltakeransvar for ansvar som selskapet måtte pådra seg ved advokatvirksomheten når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolloven § 232 første til fjerde ledd. Bestemmelsene i oppdragsvilkårene gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som følger av at vi utpeker en saksansvarlig advokat for hvert oppdrag overensstemmende med domstolloven § 232.

  1. 15. Våre plikter og tredjeparters rettigheter

  Firmaet har bare plikter overfor den kunde som er navngitt i oppdragsbekreftelse eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til enhver tredjeperson. Hvis en tredjepart anmoder om rett til å benytte seg av våre råd så vil det bli vurdert, men vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel. Kunden samtykker i at det ikke på noen måte handles på vegne av en tredjepart med mindre det er skriftlig avtalt i forkant.

  Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, beholder Dalan advokatfirma alle rettigheter – herunder opphavsrettigheter – til alt materiale vi har utarbeidet. Det gjelder uavhengig av om slikt materiale er i papirform eller i elektronisk form, og uavhengig av om dette er utarbeidet forut for eller i tilknytning til det enkelte oppdrag. Kunden kan likevel benytte materialet til egen bruk til det formål som oppdraget gjelder.

  1. 16. Oppbevaring av dokumenter og kopier

  Vi oppbevarer ikke kopi av sakens dokumenter utover det som vi trenger til å utføre det enkelte oppdrag. Originaldokumenter bør bare sendes hit når det er avtalt på forhånd.

  1. 17. Tvisteløsning

  Oppdraget, oppdragsbekreftelsen og disse oppdragsvilkår er underlagt norsk rett.

  Dersom det skulle oppstå uenighet mellom Dalan advokatfirma og kunden om fakturering eller andre spørsmål knyttet til utførelsen av oppdraget, skal partene søke å bilegge uenighetene ved forhandlinger. Tvist løses ved de alminnelige domstoler med Oslo som verneting.

  Dersom tvisten dreier seg om økonomiske verdier på over kr 1.000.000, kan hver av partene begjære voldgift. Dalan advokatfirma kan imidlertid ikke ensidig begjære voldgift dersom kunden er forbruker. Voldgiftsretten består av tre medlemmer. Partene skal forsøke å bli enige om voldgiftsrettens sammensetning; om dette ikke er mulig, skal hver av partene oppnevne voldgiftsdommer, og disse to skal forsøke å bli enige om den tredje. Dersom en eller begge parter unnlater å oppnevne voldgiftsdommer, skal generalsekretær i Den Norske Advokatforening oppnevne den eller de voldgiftsdommere som ikke er oppnevnt av partene. Hvor ikke annet er fastsatt i disse oppdragsvilkår, skal lov om voldgift av 14. mai 2004 få anvendelse, med mindre begge parter er enige om noe annet. Voldgiftsrettens forhandlinger og dens resultat skal behandles konfidensielt av begge parter. Voldgiftsrettens forhandlinger skal finne sted i Norge. Verneting skal være i Oslo.

  1. 18. Revisjon av oppdragsvilkår

  Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det. Endring trer i kraft etter tretti dagers forutgående varsel.