Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Rett til fradrag for juridisk bistand og prosesskostnader

  Selskap og skatt

  Dersom du har kostnader til advokat bør du undersøke om du kan få dekket disse av Staten eller om de er fradragsberettiget i skattemeldingen din. I denne artikkelen vil vi ta en titt på noen eksempler hvor advokatkostnader kommer til fradrag.

  Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og utgjør alle skattepliktige inntekter fratrukket fradragsberettigede kostnader. Skatt på alminnelig inntekt er 22 % for inntektsåret 2023 og 2024. Skattepliktige inntekter omfatter alle økonomiske fordeler som skriver seg fra arbeid, kapital eller virksomhet.

  Hovedregelen for hvilke kostnader som er fradragsberettigede fremgår av skatteloven (sktl.) § 6-1. Etter denne bestemmelsen kan du kreve fradrag for kostnader som er «… pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Dette innebærer at kostnader, herunder advokatkostnader, som har tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt er fradragsberettigede. Er kostnadene tilknyttet skattefrie inntekter har du som hovedregel ikke krav på fradrag.

  Fradragsretten gjelder både i og utenfor virksomhet. Reglene om fradrag er i første rekke aktuelt i sivile saker, men kan også bli aktuelt i straffesaker.

  Fradragsrett for advokatkostnader kan blant annet omfatte kostnader til rådgivning, forhandlinger og rettssaker. Du vil også kunne få fradrag for å dekke motpartens advokatkostnader ved rettssak eller forlik. Hvorvidt du taper, vinner eller får delvis medhold i en tvist er ikke avgjørende for fradragsretten.

  Du kan imidlertid ikke fradragsføre advokatutgifter som dekkes av motparten eller andre da kostnadene ikke lenger anses å være «pådratt» av deg. Hvis de pådratte kostnadene bare delvis knytter seg til det skattepliktige inntektservervet, må det foretas en skjønnsmessig fordeling etter hvilken del av saken som kostnaden knytter seg til. Hvis en kostnad knytter seg til flere formål, kan du få fradrag for hele kostnaden hvis hovedformålet med kostnaden er tilknyttet det skattepliktige inntektservervet.

  For at fradragsretten skal kunne nyttiggjøres av skattytere som ikke har kapital- eller næringsinntekt, må advokatkostnadene sammen med eventuelt andre fradragsberettigede kostnader overstige minstefradraget. Øvre grense for minstefradraget i lønnsinntekt er kr 104 450 for inntektsåret 2023 og 2024.

  Nærmere om skatt på alminnelig inntekt – sktl. § 5-1 første ledd

  Advokatkostnader til ren skatteplanlegging er ikke fradragsberettigede fordi de ikke anses som en inntekt i relasjon til skatteloven. Det er som utgangspunkt heller ikke fradragsrett for kostnader til bistand med utfylling av skattemeldingen (selvangivelsen), og avklaring av spørsmål under den ordinære skattefastsettingsbehandlingen. Du kan imidlertid få fradrag for disse såfremt kostnadene har tilknytning til alminnelig inntekt. Dette vil være tilfellet for de fleste næringsdrivende hvor utgifter til juridisk bistand anses som en alminnelig driftskostnad som vil være fradragsberettiget.

  Mottar du varsel om bokettersyn, kan du også få fradrag for advokatkostnader til oppfølging av denne prosessen. Tilsvarende gjelder for saker om merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Videre vil du ha fradragsrett for kostnader til bistand ved endringssak som er tatt opp av skattemyndighetene.

  Kostnader til bistand ved klage eller rettssak som gjelder fastsatt inntekts- eller formuesskatt er ikke fradragsberettiget. Dette er begrunnet i at skatt ikke er en utgift til inntektserverv, slik at kostnader pådratt for å fastsette skatteforpliktelsen heller ikke vil være fradragsberettiget. Slike kostnader kan derimot kreves dekket direkte av skattekontoret såfremt den skattepliktige får helt eller delvis medhold i sitt krav, jf. skatteforvaltningsloven § 5-9. Heller ikke advokatkostnader som knytter seg til en anmodning om endring av skattefastsettelsen (ligningen) er fradragsberettiget når denne ikke følger reglene om klage etter skatteforvaltningsloven.

  Transaksjonskostnader

  Transaksjonskostnader, herunder advokatkostnader, som pådras ved oppkjøp av selskap i form av aksjeerverv, er ikke direkte fradragsberettiget etter sktl. § 6-1. Kostnadene skal i slike tilfeller aktiveres som en del av aksjenes inngangsverdi. Det vil si at kostnadene først kommer til fradrag ved fastsettelse av gevinsten eller tapet når aksjene eventuelt realiseres. Merk at fradragsretten kun kommer den skattepliktige til gode ved aksjeerverv som faller utenfor fritaksmetoden. Ved erverv som omfattes av fritaksmetoden gis det ikke fradrag for de aktiverte kostnadene fordi gevinsten og utbytte på aksjer er fritatt for beskatning. Fradragsretten gjelder tilsvarende for mislykkede forsøk på aksjeerverv, og vil avhenge av om aksjene ville ha vært omfattet av fritaksmetoden eller ikke.

  Etter sktl. § 6-24 er det gjort unntak for kostnader som er tilknyttet skattefrie inntekter og som omfattes av fritaksmetoden, med unntak av ervervs- og realisasjonskostnader. Forutsetningen for dette er at den skattepliktige allerede er eier av aksjene og har hatt kostnader knyttet til skattefritt utbytte eller gevinst. Det samme gjelder for transaksjonskostnader ved oppkjøp som mislykkes.

  Arbeidstvist og lønn

  Advokatkostnader pådratt av arbeidstaker i stillingsvernssaker eller i sak om å beholde lønn er fradragsberettigede i alminnelig inntekt. Dersom saken også gjelder oppreisning for tort og svie som fullt ut eller delvis er skattefrie, vil fradragsretten begrenses til den del som knytter seg til den skattepliktige delen av kravet. Hvis arbeidsgiver dekker arbeidstakers advokatkostnader er de ikke fradragsberettigede fordi arbeidstaker ikke lenger har pådratt kostnadene.

  Ekteskapstvist

  Advokatkostnader pådratt i tvist om skattepliktig underholdsbidrag i ekteskapssaker er fradragsberettigede. På den annen side forutsetter dette at det er tale om ikke skattepliktig/fradragsberettiget underholdsbidrag. Videre er det ikke fradrag for kostnader ved tvist om seperasjon eller skilsmisse, ved skiftetvister eller ved barnefordeling. Begrunnelsen for sistnevnte er at slike forhold mangler nødvendig tilknytning til skattepliktig inntekt for å kunne bli fradragsberettiget.

  Trygdetvist

  Advokatkostnader pådratt for å oppnå høyere skattepliktige trygdeytelser, som f. eks. uføretrygd, er fradragsberettiget. Begrunnelsen for dette er at slike ytelser inngår i den skattepliktiges alminnelige inntekt.

  Fast eiendom – kapitalgevinst/tap – sktl. § 5-1 andre ledd

  Advokatkostnader som blir pådratt i sammenheng med kjøp av fast eiendom eller rettighet i fast eiendom, gir også fradragsrett i alminnelig inntekt. Imidlertid vil denne fradragsretten først gjøre seg gjeldende ved realisasjon av kapitalobjektet, jf. sktl. § 4-1. Kostnader vil aktiveres som en del av kostprisen, som vil få betydning ved fastsettelse av tap eller gevinst.

  I andre tvistesaker om fast eiendom kan kostnadene direkte fradragsføres hvis løpende skattepliktig inntekt kan bli påvirket av tvistens utfall. Et eksempel er saker som gjelder inndrivelse av skattepliktig leie. Fradragsretten omfatter også kostnader ved tvist om eiendomsskatt for regnskapslignet eiendom fordi eiendomsskatt er en fradragsberettiget kostnad.

  Oppsummering

  Som det fremgår av denne artikkelen foreligger det muligheter til å få fradragsført kostnader som du har hatt til advokatbistand. Fradragsretten kan således redusere hva det reelt sett vil koste deg å benytte advokat. De ovenfor nevnte inntektsarter er ikke uttømmende og du kan kreve fradrag for utgifter til juridisk bistand i en rekke andre saker. Er du i tvil om du har krav på fradrag, kan du ta kontakt med oss for en nærmere vurdering.


  Se bio

  Erik Landa
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Trond Larsen
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her