Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Forsikringsrett

  Kompetanseområde

  Dalan advokatfirma yter bistand innenfor hele spekteret av forsikringsdekninger.

  Vårt arbeid i skadesaker omfatter ansvarssaker, erstatningssaker og forhandlinger og tvisteløsning.

  Både næringsdrivende og privatpersoner har behov for å inngå forsikringsavtaler for å begrense sin risiko, enten det gjelder liv og helse, tingskader eller ansvar man kan pådra seg i sin virksomhet. De fleste bedrifter og privatpersoner er derfor omfattet av flere forsikringsavtaler. Det finnes også obligatoriske forsikringer som kan gi rett til erstatning, hvorav de viktigste gjelder trafikkskader og yrkesskader. Videre har mange bedrifter og fagforeninger forsikrer sine ansatte og medlemmer gjennom kollektive forsikringsordninger.

  Dalan advokatfirma yter bistand innenfor hele spekteret av forsikringsdekninger, herunder ansvarsforsikring, tingsskadeforsikring (kaskoforsikring), driftsinteresseforsikringer (avbrudds- og tidstapsforsikring), naturskadeforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, yrkesskadeforsikring, livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring.

  Våre advokater bistår også ved inngåelse av pensjonsforsikring og pensjonsoppgjør. I slike tilfeller kan de skattemessige konsekvensene for mottaker og selskap være av stor betydning, og våre skatteadvokater kan kartlegge de skattemessige konsekvensene av utbetalinger og avtaler som inngås.

  Våre klienter er

  • Næringsdrivende selskaper, organisasjoner og personer
  • privatpersoner
  • Borettslag
  • Eierseksjonssameier
  • Arbeidsgivere
  • Arbeidstakere
  • Skadelidte
  • Ansvarsforsikrede, herunder styremedlemmer, revisorer, meglere og advokater
  • Skadeforsikrede

  Hva Dalan advokatfirma kan bistå med

  Vi bistår klienter med klarlegging av forsikringsbehov og dekningsomfang, herunder med bruk av pensjonsordninger ved generasjonsskifter. Videre bistår vi i ansvarssaker og i erstatningsoppgjør. Vi vår bistand omfatter så vel bistand til skadevolder som skadelidte, og ved eventuell regress mellom de ansvarlige.

  Vi hjelper våre klienter med blant annet:

  • Inngåelse av forsikringsavtaler, herunder bistand til
   Kartlegging av forsikringsdekningen, forsikringsvilkår, skadeområder og skadeomfang
  • Forhandlinger
  • Kartlegging av relevant informasjon om risiko
  • Inngåelse av pensjonsavtaler, herunder bistand til arbeidstakere, arbeidsgivere og andre pensjonsmottakere og pensjonsytere
   Kartlegging av ytelser og samordning
  • Forhandlinger
  • Vurdering av skattemessig behandling av arbeidstakere, arbeidsgivere og andre pensjonsmottakere og pensjonsytere
  • Vurdering av arbeidsrettslige spørsmål for arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Generasjonsskifte; overføring av hele eller deler av virksomheten eller selskapet til neste generasjon i familien eller medarbeidere
  • Bistand til forsikringstaker eller skadevolder, ansvarsforsikring og eierskifteforsikring
  • Rådgivning, kartlegging og forhandlinger om profesjonsansvar (styremedlemmer, advokater, meglere revisorer mv) overfor skadelidte og eget forsikringsselskap
  • Kartlegging av ansvars- og dekningsomfang ved produktansvar, rådgivning i tilknytning til recall, rapportering, omfang og metoder for tilbakekall av produkter, og plikt til å pådra seg redningsutgifter, herunder dekning av slike utgifter
  • Klarlegging og bistand til å overholde frister for å melde krav om forsikringsdekning
  • Rådgivning til selger ved krav under eierskifteforsikring
  • Rådgivning til skadelidte
  • Kartlegging av ansvarsforhold, erstatningskrav og dekningsmuligheter
  • Forhandlinger og gjennomføring av forsikringsoppgjør

  Forsikringsavtaleloven gir regler som regulerer det kontraktsrettslige forholdet mellom forsikringsselskapet på den ene siden og forsikringstaker (den som har inngått forsikringsavtalen) og sikrede (den som etter forsikringsavtalen har krav på erstatning eller forsikringssum) på den andre siden. Disse reglene er i all hovedsak ufravikelige både for private og næringsdrivende kunder, det vil si at forsikringsavtalen ikke kan stille kunden dårligere enn det som følger av lovens bestemmelser. Loven er todelt. Del B gjelder personforsikring, som omfatter livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Del A gjelder skadeforsikring, som er negativt avgrenset til all forsikring som ikke er personforsikring. De formelle reglene for å drive et forsikringsselskap, og den offentlige kontrollen med dette, er regulert i forsikringsvirksomhetsloven.

  En forsikringstvist vil ofte reise spørsmål om skadetilfellet er dekket av forsikringsvilkårene, det vi si om tilfellet ligger innenfor det dekningsfelt som er beskrevet i vilkårene. Ved uklare vilkår eller tolkningstvil, skal tvilen gå utover selskapet, som har utformet vilkårene. Dersom skadetilfellet er dekningsmessig, kan det oppstå spørsmål om hvordan erstatningen skal beregnes. Her vil det kunne oppstå tvist om hvilket økonomisk tap kunden har lidt, samt om det foreligger årsakssammenheng mellom tapet og den inntrådte skaden. Det kan også bli spørsmål om erstatningen skal avkortes fordi forsikringstaker har forsømt sin opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen, eller fordi sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet eller ved brudd på handlingsregler («sikkerhetsforskrifter») oppstilt av selskapet.

  For de fleste forsikringer gjelder en meldefrist på ett år fra forsikringstilfellet oppsto. Videre har man krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding ble sendt til selskapet. Det er derfor viktig å melde fra til selskapet snarest mulig etter oppstått skade som kan være dekningsmessig. Man må også være klar over at det kravet kan foreldes dersom man venter for lenge med å gå til rettslige skritt. Hovedregelen er at kravet foreldes tre år etter utløpet av det kalenderår sikrede fikk kunnskap om forsikringstilfellet.


  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat
  Jon-Andreas Lange
  Partner | Advokat

  Se hele teamet
  Våre advokater har omfattende og solid kompetanse innen
  • Forsikringsavtaler, forsikringsavtaleloven
  • Pensjonsavtaler
  • Eierskifte
  • Erstatningsrett, personskade, tingskade og formueskade
  • Produktansvar, herunder recall og redningsutgifter
  • Profesjonsansvar; styreansvar, advokatansvar, revisoransvar, megleransvar
  • Sykeforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Rettshjelpsforsikring
  • Regressansvar
  • Avkortning
  • Pensjonsbeskatning
  • Arbeidsrett
  • Tvisteløsning, forhandlinger og domstolsbehandling