Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Generasjonsskifte

  Kompetanseområde

  Et generasjonsskifte ved overføring av eierskap til neste generasjon innen familien eller medarbeidere involverer en rekke juridiske fagområder.

  Dette gjelder både om det skal overføres eierskap til en industribedrift, gårdsbruk eller familiens landsted. I tillegg må personlige og følelsesmessige forhold hensyntas.

  Våre advokater har bred og lang erfaring innen de aktuelle rettsområder, og med generasjonsskifter spesielt. Overføring mens senior er i live kan gi en rekke fordeler for både senior og arvtakerne, samtidig som det er av betydning å vite hva som vil skje dersom generasjonsskiftet først gjennomføres etter senior er død. Dalan advokatfirma blir regelmessig oppnevnt som bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte og har omfattende erfaring og spisskompetanse innen arv og skifte.

  Våre klienter er eiere av virksomheter og selskaper eiendomsbesittere, selskapsledelse, styret og daglig leder i selskaper under generasjonsskifte, gårdbrukere og skogeiere og privatpersoner.

  Hva Dalan advokatfirma kan bistå med

  Vi bistår klienter med klarlegging av situasjonen, og hvilke interesser som skal ivaretas. Videre kartlegges hvilke verdier senior har til seg selv og eventuell ektefelle og til fordeling for å få gjennomført et fornuftig generasjonsskifte uten konflikter.

  Ved et generasjonsskifte innen familien av en virksomhet bør det vurderes om den eller de som viderefører familiebedriften skal gi ‘medgift’ i form av lempelige vilkår for overtakelse av hensyn til virksomheten, og virksomhetens videre utvikling. Snur man fokus, og ser på forholdene mellom familiemedlemmene som sådan, bør det vurderes om ulik fordeling av verdier kan gi grunnlag for konflikt, og hvilken vekt man i så fall skal legge på dette.

  Videre bør man av hensyn til både virksomheten og eierne ha en oppfatning av om passive eiere ønskes, og om eierskap til aksjer som kanskje ikke gir avkastning som står i forhold til de underliggende verdier kan skape konflikter. I tilknytning til dette bør mulige innlåsingseffekter som følge av ‘lav’ verdsettelse for de som eventuelt vil ut, vurderes. Dersom generasjonsskiftet skal skje ved overføring til medarbeidere vil interessen i større grad kunne være knyttet til det økonomiske oppgjøret. Også i disse tilfellene er det avveininger mellom hensynet til virksomheten og dens fremtid, senior og de nye eierne.

  Vi bistår i disse sakene med:

  • Skatterådgivning
  • Pensjonsrådgivning
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler, pensjonsavtaler og overdragelsesavtaler
  • Utarbeidelse av selskapsdokumenter for restruktureringer, herunder fusjoner, fisjoner, kapitalnedsettelser og utbytte
  • Utarbeidelse av testamenter, arvepakter, erklæringer om arvefrafall og forskudd på arv

  Overføring av landbrukseiendom er også overføring av næringsvirksomhet, og mange av de forhold som må vurderes er de samme. For landbrukseiendom må det i tillegg undersøkes om det er odel på eiendommen, og om den som overtar må søke konsesjon, og om vedkommende vil får boplikt på eiendommen. Videre er det ofte et ønske fra senior å kunne fortsatt bo på eiendommen, eller å beholde eller fordele andre rettigheter. Slike rettigheter kan for eksempel være bruksrett, rett til å få utskilt tomt, kårrett, rett til skogsdrift, kraftrettigheter, parkeringsrett, båtfeste, rett til å høste frukt og ulike typer forkjøpsretter.

  Vi bistår i disse sakene med:

  • Vurdering av odelsrett, konsesjonsplikt, boplikt
  • Skatterådgivning
  • Utarbeidelse av overdragelsesavtaler
  • Søknad om konsesjon
  • Tinglysing av overdragelser og heftelser
  • Utarbeidelse av testamenter, arvepakter, erklæringer om arvefrafall og forskudd på arv

  Ved overføring av private eiendommer er oftere hensynet til et senere arveoppgjør og eventuell likedeling mellom barna av interesse. Videre ønsker ofte senior å overlate et landsted til neste generasjon for å fri seg fra byrdene ved eierskapet, og samtidig beholde en viss innflytelse og bruksrett.

  Dersom neste generasjon skal overta familiens fritidseiendom sammen bør det utarbeides sameieavtale som regulerer bruk, vedlikehold og salg fra den enkelte sameier og salg av hele eiendommen.

  Vi bistår i disse sakene med:

  • Utarbeidelse av overdragelsesavtaler
  • Utarbeidelse av sameieavtaler
  • Vurdering av konsesjonsplikt, boplikt
  • Skatterådgivning
  • Søknad om konsesjon
  • Tinglysing av overdragelser og heftelser
  • Utarbeidelse av testamenter, arvepakter, erklæringer om arvefrafall og forskudd på arv

  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet
  Generasjonsskifte involverer en rekke fagområder
  • Skatterett
  • Selskapsrett
  • Arverett
  • Avtalerett
  • Merverdiavgift
  • Dokumentavgift
  • Pensjonsforsikring og pensjonsavtaler
  • Erverv av fast eiendom, konsesjonsloven
  • Jordloven
  • Odel