Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Kontraktsrett

  Kompetanseområde

  Våre advokater har bred kompetanse innenfor kontraktsrett med inngående kjennskap til flere bransjer.

  Vi særpreges ved at vår bistand er effektiv og med kundens interesser i sentrum.

  Utgangspunktet i norsk rett er avtalefrihet. Det innebærer for det første at partene som utgangspunkt står fritt til å inngå avtale med hvem man vil om det innhold man blir enige om. For det andre innebærer prinsippet at kontrakten er rettslig bindende, noe som betyr at de krav som kontrakten setter til en parts opptreden, kan håndheves ved rettsapparatets hjelp.

  Kontrakten regulerer partenes rettigheter og plikter. Videre regulerer den gjerne også ansvarsfordeling og risikoplassering mellom partene, og har til hensikt å skape forutsigbarhet mellom partene.  En god kontrakt virker ikke bare konfliktforebyggende ved å redusere risikoen for uenighet og tvist: Den bidrar også til verdiskapning ved å gi insentiver til korrekt oppfyllelse av avtalen.

  Kompetanse innen kontraktsrett forutsetter rettslig overblikk ettersom den må inngås innenfor rammene av relevant lovgivning. Dette gjelder i særlig grad der bakgrunnsretten er preseptorisk, for eksempel innenfor forbrukslovgivning og vernelovgivning som arbeidsrett og husleierett med privatpersoner som leietakere. Kontraktsrett forutsetter også bransjekunnskap, idet adekvat rådgivning krever kjennskap til den praksis som gjøre seg gjeldende for den aktuelle bransjen.

  Om Dalan advokatfirmas kompetanse innen kontraktsrett

  Dalan advokatfirma har bred kompetanse innenfor kontraktsrett med inngående kjennskap til flere bransjer. Vi er spesialiserte innenfor rettsfeltene eiendom og arbeidsrett, så vel som at vi har solid kompetanse i selskapsrett, markedsrett, immaterialrett og forbrukerjuss og forbrukerrettigheter. Les mer om forbrukerkontrakter her. Vi har detaljert kunnskap innen standardavtaler og standardvilkår, herunder i henhold til kontrakter etter NS-systemet.

  Vi bistår kunder i hele spekteret fra næringskunder og offentlige aktører, til organisasjoner og privatpersoner.

  Vi særpreges ved at vår bistand er effektiv og med kundens interesser i sentrum. Dette oppnår vi bl.a. ved utstrakt bruk av digitale løsninger, gjennom bruk av gode malsystemer og et søkeoptimalisert erfaringsarkiv.

  Tema for kontraktsrett er den rettslige bindende kontraktsreguleringen som partene har inngått. Rettsfeltet omfatter den formelle fremgangsmåten frem til avtalebinding, også omtalt som avtaleretten, så vel som partenes rettsstilling etter bindende avtale er inngått. Til det siste hører også partenes rettigheter og plikter ved kontraktsbrudd eller når kontrakten ikke forløper seg som forventet.

  Valg av kontraktsform og kontraktsmodell vil være svært bransjeavhengig og situasjonsavhengig. Det betyr at valg av kontraktsmodell og fremgangsmåte for kontraktsinngåelse, må tilpasses.

  Enkelte bransjer preges av innarbeidede standarder. Da vil kontraktsarbeidet gjerne består av avvik eller unntak, for eksempel ved utarbeidelse av bilagskatalog til standardavtaler.  Innenfor andre bransjer er det ingen tilsvarende standarder, slik at avtaler blir situasjons- eller bedriftsavhengig.

  Om forbrukerrettigheter og annen vernelovgivning

  Innenfor enkelte områder vil det være preseptorisk vernelovgivning, der overtredelse av ufravikelige rettigheter kan lede til ugyldighet og erstatningsansvar.

  Dette gjelder for eksempel innenfor forbrukerett, der brudd på preseptorisk lovgivning, til vern om forbruker, kan lede til helt eller delvis tilsidesettelse, eller erstatningsansvar. Forekommer salg utenfor fast utsalgssted, vil dessuten regler om angrerett kunne komme til anvendelse.

  Dette gjelder også innenfor vernelovgivning, som arbeidsrett og husleierett, der loven oppstiller ufravikelige reguleringer satt til å verne den antatt svakere part, hhv.

  Om kontraktsforholdet næringsdrivende imellom

  Innenfor andre bransjer er lovgivningen fravikelig. Her vil lovens normalordning representere et forhandlingsutgangspunkt, og en hovedregel, likevel slik at partene kan fremforhandle andre løsninger.

  Dette vil være utgangspunktet for avtaler næringsdrivende imellom, likevel slik at det forekommer unntak, for eksempel i medhold av forsikringsavtaleloven.

  En del av vår rådgivning består av kontraktstolkning for å identifisere partenes rettigheter og plikter ved uenighet om dette.

  Det kan også bestå i bistand til en kontraktspart og fremme synspunkter om kontraktsforståelse overfor motpart som kan være uenig om dette.

  Dersom en part misligholder sine kontraktsrettslige forpliktelser, vil den andre parten kunne gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser. Aktuelle misligholdssanksjoner kan være

  1. retting / naturoppfyllelse
  2. prisavslag
  3. Heving (umiddelbar avslutning av kontraktsforholdet)
  4. Erstatning for lidt økonomisk tap.

  Innenfor løpende kontraktsforhold vil oppsigelse også kunne være aktuelt. Det kan også tenkes at avtaler, helt eller delvis, anses ugyldige, for eksempel dersom bestemmelser er i strid med preseptorisk lovgivning.

  Misligholdsbeføyelser kan også være kontraktsregulert, slik som morarenter og konvensjonalbøter.

  En vesentlig del av vår bistand går ut på håndtering av tvister for våre kunder. Vi håndterer tvister for alle tingrett, lagmannsrett og Høyesterett så vel som for voldgiftsdomstoler, såfremt dette skulle være avtalt.

  En del av vår rådgivning består av å bistå forbrukere med sikring av rettigheter og tvister ifm kjøp av produkter og tjenester.

  Les mer


  Finn riktig kontaktperson
  Ikon - Næringsliv
  Se hele teamet