Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Markeds- og immaterialrett

  Kompetanseområde

  En stadig større andel av bedrifters verdier knytter seg til immaterielle rettigheter (også omtalt som IPR) og tilgrensende markedsrettigheter.

  Særskilt opparbeidet kunnskap kan utgjøre viktige vekstdrivere, slik at det kan være viktig at denne informasjonen vernes.

  Vi i Dalan advokatfirma har kompetanse innenfor immaterialrett og markedsrett. Vi rådgir klienter i utarbeidelse av helhetlig IPR-strategi for sikring av slike rettigheter og bistår i sikring av disse rettighetene, for eksempel ved registrering eller på avtalemessig grunnlag.

  Vi bistår våre klienter i at markedsføring av produkter og tjenester skjer i samsvar med relevant lovgivning, og håndterer saker hvor det er begått overtredelser. Vår bistand omfatter også sakshåndtering overfor offentlige etater som Patentstyret, Forbrukerombudet og Markedsrådet, så vel som Næringslivets konkurranseutvalg og for domstolene.

  Vi har også solid kompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som kontraktsrett, arbeidsrett og forbrukervernlovgivning.

  Viss form for kunnskap vil være nedfelt på et slikt vis at det foreligger immaterielle rettigheter.  Immaterielle rettigheter er i den sammenheng en samlebetegnelse av ulikeartede rettigheter, som kjennetegnes ved at de oppnår lovmessig vern, enten gjennom innarbeidelse eller ved registrering.

  Eksempler på immaterielle rettigheter er varemerker, designrettigheter, logoer, domener, oppfinnelser og opphavsrettigheter, herunder til kildekode, software mv.

  Våre tjenester innenfor immaterialretten:

  Våre tjenester omfatter bl.a. som følger:

  • Etablering av rettighetsforhold, bl.a. gjennom bistand i registreringsprosesser.
  • Kontraktsrettslig regulering av immaterielle rettigheter, herunder i forbindelse med arbeidsforhold og mellom virksomheter.
  • Utforming av avtaleverk for sikring av ikke-registrerbare rettigheter, for eksempel utarbeidelse av konfidensialitetsavtaler, karensklausuler og konkurranseklausuler
  • Rådgivning knyttet til videreutvikling, foredling og annen form for utnyttelse av immaterielle rettigheter, herunder utarbeidelse av lisensavtaler og royaltyavtaler, utnyttelse- eller overdragelsesavtaler, franchiseavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler.
  • Rådgivning for implementering av praksis og rutiner
  • Rådgivning til virksomheter i forbindelse med oppkjøp, herunder ved innmatkjøp og aksjekjøp.
  • Bistand i tvister knyttet til overtredelser, herunder tvisteløsning for domstoler eller i saker som behandles av Patentstyret.

  I nær tilknytning til disse rettighetene, kommer rettigheter som ikke har tilsvarende lovmessig vern, men hvor vern gjerne må oppnås på kontraktuelt grunnlag. Eksempler på dette er forretningshemmeligheter, «know how» og ulik form for konseptbeskyttelse.

  Kunnskapsdrevne virksomheter må ha bevisst forhold til forvaltningen av immaterielle rettigheter og tilgrensende rettigheter. Det betyr at bedriften må ha bevisst forhold til hvilke rettigheter det er tale og på hvilket vis de kan sikres og håndheves ved overtredelser.

  I nær tilknytning til immateriellrettigheter finner man markedsretten. Markedsretten stiller krav til hvordan bedriften tilbyr tjenester og produkter i markedet, bl.a. ved at prismerking ikke skal være uriktig og ved at markedsføringen ikke skal være villedende, uriktig eller for øvrig stride mot god markedsføringsskikk. Den stiller videre krav til opptreden næringsdrivende imellom, bl.a. med forbud mot opptreden i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, produktetterligning og villedende markedsføring.

  Våre tjenester innenfor markedsretten

  Innenfor markedsretten omfatter våre tjenester bl.a. som følger:

  • Kontraktsrettslig bistand og rådgivning
  • Bistand i overtredelsessaker mellom næringsdrivende som tilfeller av produktetterligning, opptreden i strid med næringsdrivende imellom, rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter mv.
  • Bistand til næringsdrivende og forbrukere i forbrukerrelaterte saker, som spørsmål om urimelige avtalevilkår og lovmessig begrensning i markedsføringsadgang i medhold av markedsføringsloven.
  • Bistand i tvister knyttet til overtredelser, både overfor domstoler og overfor andre organer som Forbrukerombudet, Markedsrådet mv.

  Markedsretten er delvis lovregulert gjennom markedsføringsloven. Videre baserer rettsfeltet seg på direktiver fra EU samt avgjørelser fra EU-domstolen.


  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet