Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Skatt og avgift

  Kompetanseområde

  Skatt- og avgiftsrett er komplisert og fordrer kunnskap og interesse for et samfunnsområde under stadig politisk og juridisk endring.

  Skatt og avgift er sentralt for all næringsvirksomhet. Konsekvensene av feilvurderinger og overtredelse av regelverket kan være av stor økonomisk og personlig betydning.

  Skatt- og avgiftsrett er komplisert og fordrer kunnskap og interesse for et samfunnsområde under stadig politisk og juridisk endring. Våre skattespesialister kan gi råd om løsninger og risiko på skatteområdet, og bistår blant annet med skatterådgivning, rapportering og klagesaker overfor til skattemyndighetene, samt skatteprosess for domstolene.

  Vi har erfaring med skatteavtaler og internasjonal beskatning, og kan gjennom vårt internasjonale nettverk tilby rådgivning over landegrensene.  Vi har også omfattende erfaring med personlig skatterådgivning.

  Våre klienter er:

  • Norske og utenlandske selskaper
  • Aksjeeiere og selskapsdeltakere
  • Næringsdrivende organisasjoner
  • Skattefrie organisasjoner og virksomheter
  • Privatpersoner

  Hva Dalan advokatfirma kan bistå med

  Vår bistand kan være knyttet til kjøp og salg av selskaper, eierandeler og andre transaksjoner. Vi bistår under planlegging, kontraktsforhandlinger og med etterfølgende rapportering og eventuelle drøftelser eller tvister med skattemyndighetene om den skatte- og avgiftsmessige behandlingen.

  Vi rådgir også utenlandske virksomheter, selskaper og eiere ved etablering av virksomhet eller oppkjøp i Norge, og ved norske selskapers og personers utflytting fra Norge.

  En vesentlig del av våre klienter driver virksomhet innen landbruk, skogbruk og reindrift og vi bistår disse med den skatte- og avgiftsmessige behandlingen ved generasjonsskifte, etablering, samt kjøp og salg av eiendom, og andre eiendeler, kvoter og løpende inntekter og fradrag.

  Privatpersoner får blant annet hjelp til avklaring av sin skattesituasjon i forkant av salg og utleie av bolig, tomt og andre eiendeler.

  Vi har til enhver tid dødsbo under offentlig eller privat skifte til behandling og bistår i denne sammenheng også med avklaring av dødsboenes skatte- og avgiftsmessige situasjon, og innrapportering til skattemyndighetene blant annet gjennom forhåndsfastsettelse av skatten.

  Vi bistår alle typer klienter overfor skattemyndighetene ved bokettersyn og klagesaker, herunder saker for skatteklagenemdene. Domstolsbehandling og tvisteløsning er en kjernevirksomhet for oss, og vi påtar oss prosessoppdrag i alle instanser.

  Vi hjelper våre klienter med blant annet:

  • Skatterådgivning og -planlegging ved kjøp og salg av virksomhet og selskaper
  • Etablering av næringsvirksomhet og selskaper over landegrensene, herunder internasjonal og nasjonal beskatning, samt skatteavtalerett
  • Skatt ved ut- og innflytting av selskaper, næringsdrivende og privatpersoner, herunder planlegging og rapportering
  • Omdanning til aksjeselskap og annen endring av selskapsform, herunder valg av selskapsform
  • Generasjonsskifte, overføring av virksomhet eller eiendeler til neste generasjon i familien eller ansatte
  • Incentivordninger for ansatte, medeierskap og opsjoner
  • Innhenting av bindende forhåndsuttalelser, klager til Sivilombudsmannen, samt direkte kontakt med skattekontorer, klagenemnder, Skattedirektoratet og Finansdepartementet
  • Innspill til lovforslag og med å inngi høringsuttalelser
  • Tilstedeværelse og oppfølgning under bokettersyn
  • Egen endring av skattegrunnlag og andre henvendelser til skattemyndighetene
  • Frivillig retting ved tidligere mangelfull rapportering til skatte- og avgiftsmyndighetene og amnesti for straffereaksjoner
  • Forvaltningssaker, herunder uanmeldte bokettersyn, endringssaker og klagesaker
  • Domstolsprosess, advokatbistand som prosessfullmektig ved prøving av skattesaker om skattefastsettelse, endringsadgang og tilleggsskatt for domstolene
  • Dødsbo, klargjøring av avdødes og boets skattemessige stilling, rådgivning, gjennomføring og innrapportering av skatt og avgift for avdøde og dødsboet
  • Tilleggsskatt
  • Skatt ved salg av bolig
  • Skatt ved salg av tomt
  • Skatt ved salg av gårdsbruk
  • Skatt ved utleie av bolig
  • Skatt på fast eiendom i utlandet
  • Skattemessig bosted
  • Pensjonsavtaler og pensjonsforsikring

  Ved bistand fra våre dyktige spesialister innenfor skatt og avgift i forkant av planlagte transaksjoner, ved innrapportering til myndighetene og i klage- og tvistesaker vil våre klienter kunne spare utgifter til rettssaker, klagesaker og, der forholdene ligger til rette for det, unødig skatt og avgift, herunder renter, tilleggsskatt og tilleggsavgift.


  Trond Larsen
  Partner | Advokat
  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat

  Se hele teamet
  Våre advokater har omfattende og solid erfaring innen:
  • Selskapsbeskatning
  • Virksomhetsbeskatning
  • Aksjegevinstbeskatning
  • Utbyttebeskatning
  • Personbeskatning
  • Formuesbeskatning
  • Særskilte skatteregler for kraftforetak
  • Tilleggsskatt
  • Eiendomsskatt
  • Merverdiavgift
  • Dokumentavgift
  • Toll- og særavgifter
  • Pensjonsforsikring og pensjonsavtaler