Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Skattefri omdanning til aksjeselskap (AS) fra enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap

  Selskap og skatt

  For personer som driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap kunne det vært gunstig om virksomheten ble drevet gjennom et AS i stedet.

  Det er flere fordeler ved å drive gjennom AS, blant annet:

  • Man kan slippe personlig ansvar i forhold til kreditorene
  • Man kan bli ansatt slik at man får like rettigheter som andre arbeidstakere
  • Det er enkelt å ta inn nye medeiere eller å løse ut medeiere
  • Skatt kan delvis utsettes til overskudd tas som utbytte

  Skattemessig behandling av innskudd

  Skyter du hele virksomheten inn i et nystiftet AS, kan du risikere en stor skatteregning. Årsaken er at innskuddet anses som et skattemessig salg (realisasjon) av de eiendelene som skytes inn i det nystiftede selskapet. Det må da blant annet gjøres et gevinst- og tapsoppgjør med skattemessig virkning for alle de innskutte eiendelene.

  Det er likevel mulig å unngå denne beskatningen. Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS og indre selskap) til AS kan gjøres med hjemmel i skatteloven § 11-20. Her vil jeg omtale vilkårene for dette, og hvordan det gjennomføres.

  Vær særlig oppmerksom på at omdanningen må gjøres innen 1. juli dersom den skal ha virkning fra det aktuelle året, se nærmere om dette nedenfor.

  Krav om næringsvirksomhet

  Bare foretak som driver næringsvirksomhet kan omdannes skattefritt.

  Det er ingen klar definisjon i lovverket som forteller når man er næringsdrivende, men det legges vekt på om aktiviteten:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

  Ved utleie av fast eiendom kan det normalt legges til grunn at det er virksomhet å leie ut til forretningsformål, mer enn ca. 500 kvm eller til bolig- og fritidsformål, 5 boenheter eller mer.

  Krav til selskapet det overføres til

  Overføring må skje til selskap som er lovlig stiftet i samsvar med reglene i aksjelovene eller selskapsloven.

  Selskapet må være nystiftet. For AS vil det si at det i henhold til selskapets stiftelsesdokumenter:

  • skjedde en overføring av virksomheten som omdannes med eiendeler og eventuell gjeld til hel eller delvis dekning av aksjekapital (apportinnskudd), eller
  • må være stiftet med kontantinnskudd og ikke ha drevet noen aktivitet før omdanningen utover det å motta renter av kapitalen.

  Selskapet må ikke ved omdanningen ha eller etablere fordring mot eierne av det omdannede foretak i strid med aksjeloven § 8-10.

  Aksjekapitalens pålydende i det nye selskapet må ikke settes høyere enn den laveste av følgende nettoverdier:

  • skattemessig egenkapital, eller
  • reell egenkapital, dvs. omsetningsverdien av eiendelene, redusert med de overtatte gjeldsforpliktelser.

  Overstiger reell egenkapital den skattemessige egenkapital, skal differansen behandles som overkurs.

  Tidspunkt for overgang til AS

  Skattefri overgang til selskapsfastsettelse kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. Er selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan selskapsligning gjennomføres med virkning fra 1. januar samme år. Forutsetningen er at det utarbeides et regnskap for selskapet fra 1. januar i omdanningsåret som inneholder inntektene og kostnadene som gjelder den overtatte virksomheten for hele inntektsåret.

  Dersom melding til Foretaksregisteret sendes etter 1. juli, kan omdannelse først få virkning fra 1. januar i året etter omdannelsen.

  Behandling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser

  Ved omdanning må aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomhet som omdannes, i det vesentlige overføres til selskapet. Fast eiendom som er eiendel i den overførte virksomheten, kreves ikke overført ved omdanningen.

  Det er ikke stilt krav om at gjeldsposter skal overføres til det nye selskapet ved skattefri omdanning. Eierne står fritt til å overføre hele eller deler av gjelden. Pengegjeld i et deltakerlignet selskap som ikke er overført til det nye selskapet må fordeles på deltakerne i det deltakerlignede selskapet slik at nettoverdiene blir fordelt i forhold til deres eierandel. For AS må det ikke overføres mer gjeld enn at aksjelovenes vilkår til minimum aksjekapital oppfylles.

  Selskapet må overta de skattemessige inngangsverdier på alle overførte eiendeler. Dette gjelder både for materielle og immaterielle eiendeler, herunder avskrivbare og ikke-avskrivbare driftsmidler. For aksjer (som er omfattet av fritaksmodellen) vil inngangsverdi ikke ha betydning for selskapet som overtar disse aksjene ved omdannelsen fordi gevinst ved realisasjon av aksjer vil være skattefritt for dette selskapet.

  Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift

  Overføring av hjemmel til fast eiendom ved omdanningen er fritatt for dokumentavgift. Tilsvarende er det fritak fra omregistreringsavgift for motorvogner.

  Særlige krav for selskap med deltakerfastsettelse (ANS, DA, KS og indre selskap)

  Dersom selskap med deltakerfastsetting omdannes til AS, må hver deltaker eie så stor andel av aksjekapitalen i det nye selskapet at den utgjør minst 80 % av vedkommendes eierandel i det omdannede selskapet. Deltakerne må også inneha like stor andel av stemmene i AS-et som eierandelen.

  De øvrige inntil 20 % av aksjekapitalen / eierandelen, med tilsvarende stemmerett, kan bare eies av personer med særlig tilknytning til selskapet som omdannes, f.eks. deltakernes arvinger, ansatte eller oppdragstakere. En deltaker kan overføre inntil 20 % av sin andel av aksjekapitalen / eierandelen til en arving etter loven, selv om de andre deltakerne ikke overfører noe til sine arvinger.

  Når en omdanning innebærer at et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til annet selskap, skal det overdragende selskap så langt som mulig oppløses og avvikles straks etter overdragelsen.


  Publisert 08.03.2021

  Relaterte artikler

  Særeie og næringsvirksomhet

  Skifte, arv og familie Skifte
  Særeie og næringsvirksomhet
  Hvilken betydning har det for skilsmissen at det er avtalt særeie for næringsvirksomheten?  Særeieverdier deles, i motsetning til felleseieverdier, ikke med den andre ektefellen ved ekteskapets opphør. Hvorvidt det er [...]
  Konkurrerende virksomhet og erstatningskrav

  Selskap og skatt Arbeidsrett
  Konkurrerende virksomhet og erstatningskrav
  Om erstatning og midlertidig forføyning ved oppstart av konkurrerende virksomhet. Jevnlig oppstår det konflikter mellom virksomheter og tidligere ansatte eller aksjonærer fordi disse etablerer konkurrerende virksomhet. Den typiske situasjonen er [...]
  Tap som følge av feilinvestering i verdipapirer?

  Selskap og skatt Investeringsrådgivning
  Tap som følge av feilinvestering i verdipapirer?
  Det er mye oppmerksomhet i media for tiden knyttet til handel i finansielle instrumenter, så som aksjer og verdipapirer.