Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Slik oppretter du et testament

  Familie

  Et testament er kort fortalt et dokument som fordeler verdiene våre etter vår død.

  Kravene som stilles til et gyldig testament

  For at testamentet skal være gyldig må det oppfylle de formkravene som er stilt i arveloven. Disse kravene er:

  • Testamentet skal være skriftlig.
  • Testator (den som oppretter testamentet og fordeler sine verdier) skal underskrive dokumentet.
  • To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften sin mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede med testator.
  • Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede.
  • Vitnene skal ha fylt 18 år.
  • Vitnene skal være habile, dvs at testamentet ikke skal være til fordel for vitnet selv eller nærstående til vitnet.
  • Vitnene skal ikke ha sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse så de ikke har evne til å forstå eller vurdere disposisjonen.
  • Testamentet bør dateres.
  • Testator må være over 18 år på testasjonstidspunktet.
  • Testator skal ikke ha sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse så de ikke har evne til å forstå eller vurdere disposisjonen.

  Det er også flere begrensninger til hvilket innhold testamentet kan ha. Grovt sett kan man si følgende:

  Utgangspunktet er testasjonsfrihet – du gjør som du vil med det du etterlater deg.

  Men noen begrensninger gjelder:

  Unntak 1: Er du gift har ektefellen din har krav på ektefellearv.

  Er du gift og dere har felles barn, har ektefellen din i utgangspunktet krav på ¼ av det du etterlater deg. Ektefellearven kan reduseres til 4 G, dvs i dag kr 405 416. Dersom du velger å redusere arven til ektefellen din til 4 G må ektefellen din ha fått vite om det og det er da lurt at ektefellen signerer på testamentet.

  Er du gift uten barn har ektefellen din i utgangspunktet krav på ½ av det du etterlater deg. Ektefellearven kan reduseres til 6 G, dvs i dag kr 608 106. Dersom du velger å redusere arven til ektefellen din til 6 G må ektefellen din ha fått vite om det og det er da lurt at ektefellen signerer på testamentet.

  Unntak 2: Dine barn har krav på 2/3 av formuen din, men hvert barn har ikke krav på mer enn 15 G, det vil si i dag kr 1 520 265.

  Unntak 3: Har du barn som fortsatt blir forsørget har de krav på en sum for å sikre livsopphold og utdanning.

  Unntak 4: Har du samboer og dere har felles barn har vedkommende krav på 4G, dvs i dag kr 405 404.

  Det presiseres at dette er utgangspunkter og at det alltid er lurt å gå til advokat for å sikre at testamentet er gyldig mht form og innhold, og for å sikre at testamentet ivaretar dine behov og ønsker.

  Hvordan man går frem når man vil skrive et testament

  1. Still deg spørsmålet: Hva ønsker du skal skje med verdiene du etterlater deg?
  2. Sørg for at formkravene er oppfylt

  Testamentet skal som nevnt over være skriftlig, bør være datert og skal være signert av testator.

  Testator må være over 18 år, ved full sans og samling, til stede når vitnene signerer, og signere eller vedkjenne seg egen underskrift mens vitnene er der.

  Testamentet må være signert av to vitner, som er over 18 år, som vet det er et testament de signerer på, som skriver under mens testator er der, som er ved full sans og samling og som ikke selv eller har nærstående som blir tilgodesett i testamentet.

  1. Skriv et tydelig testamente i overenstemmelse med de innholdsmessige begrensingene

  Har du ektefelle, barn eller er samboer du har felles barn med, må de få det de har krav på. Utover det råder du som et utgangspunkt fritt over det du eier.

  Jo tydeligere du skriver testamentet, dess bedre er det. Husk at testamentet og innholdet skal forstås etter din død.

  1. Oppbevar testamentet på et trygt sted

  Vi anbefaler å sende testamentet til oppbevaring til tingretten der du bor.

  Det er viktig at testamentet oppbevares trygt og på et sted der det kan finnes når du er død.

  1. Snakk med slektninger og de rundt deg hvis det er naturlig

  Hvert enkelt tilfelle må selvfølgelig vurderes konkret, men det vil i mange tilfeller være klokt å snakke med dine nærmeste om innholdet i testamentet. På den måten kan andre skjønne hvorfor du gjør som du gjør, de etterlatte blir ikke overrasket eller såret, og de nærmeste kan bidra til at dine ønsker faktisk blir gjennomført.

  Forslag til oppsett av testament kan du finne her: Mal for testament (for enslig og barnløs) (lastes ned).

  Generelt råd

  Vi ser dessverre at det ofte foreligger mangler ved opprettelsen og i innholdet i testamenter vi får forelagt oss. Vi anbefaler derfor generelt å bruke advokat til opprettelse av testamenter.


  Se bio

  Hanne-Marie With Solvang
  Partner | Advokat (i permisjon)

  Ta kontakt her