Lukk meny
Arbeidsområder

Styreleder i boligselskap

Advokat som styreleder i sameie og borettslag

Det er nødvendig med kunnskap, kompetanse og kapasitet for å være styreleder eller styremedlem. Vår erfaring er at mange sameiere i eierseksjonssameier eller andelshavere i borettslag gjennom styreverv påtar seg ansvar de ikke har tilstrekkelig oversikt over. Ofte har styremedlemmene heller ikke kapasitet til å sette seg inn i og utføre oppgavene som følger vervet. I verste fall kan både sameiet eller borettslaget, og det enkelte styremedlem pådra seg erstatningsansvar.

Vi har hatt fast eiendom som en kjernevirksomhet siden 1862, og har spisskompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, boligrett og selskapsrett. Våre advokater påtar seg verv som styreleder, eventuelt som styremedlem i eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Som styremedlem kan vi støtte lederfunksjonen og bistå løpende med de samme forhold som en styreleder. Vi kjenner rollene som styreleder og styremedlem godt gjennom lang erfaring. Vi har styreansvarsforsikring.

Vi bistår i tillegg en rekke eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper som rådgivere, og har også gjennom dette omfattende erfaring og forståelse for de spørsmål som oppstår.

I tillegg til selskapenes økonomi og formelle spørsmål, er vi opptatt av gode forhold for eiere og beboere. Videre er vi opptatt av å ivareta eiendomsmassen. For de fleste eiere er fast eiendom noe av det mest verdifulle de har.

Å overlate styrelederoppgaven til en advokat vil kunne ha flere fordeler:

  • Vedkommende vil ikke ha egeninteresse i saker styret behandler, og vil kunne arbeide for løsninger som er til det beste for beboere, eiere og selskapet uten at dette styres av egne interesser.
  • Det vil være kontroll med at sameiet eller borettslaget drives skikkelig, herunder at formelle krav ivaretas og at økonomistyringen er forsvarlig. Dette reduserer risikoen for at styremedlemmer blir holdt personlig erstatningsansvarlig for avgjørelser styret treffer.
  • En advokat som har trening og erfaring fra motsetningsfylte forhold, kan fungere som en megler ved konflikter.
  • En advokat kan avlaste styret og håndtere henvendelser, herunder om nødvendig eller ønskelig sikre konfidensialitet for den som henvender seg, for eksempel i varslersaker.
  • En advokat vil lettere kunne ivareta sameiet eller borettslaget ved avtaler med samarbeidspartnere, entreprenører, konsulenter, banker og forsikringsselskaper med flere.
  • En advokat vil raskt kunne sette seg inn i saken og gi råd i tvistesaker
Ønsker ditt sameie eller borettslag en profesjonell styreleder eller et profesjonelt styremedlem?

Vi har erfarne og dyktige eiendomsadvokater som regelmessig har verv som profesjonelle styreledere og som styremedlemmer. Avklaringen av om dere ønsker slik bistand er gratis. Honoraret for et styreverv avhenger av en rekke forhold, herunder sameiet eller borettslagets størrelse og hva som det er ønskelig at rollen skal omfatte.

Hvis dere ønsker en avklaringssamtale eller tilbud ta uforpliktende kontakt med:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com