Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Viktig høyesterettsdom om signaturforbehold

  Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den underskrives?

  Høyesteretts praksis viser at avtaleforhandlinger, også om sammensatte og kompliserte avtaler, kan medføre at partene blir bundet uavhengig av sin underskrift. Dette skaper behov for å kunne sikre seg mot slik binding gjennom forbehold om at avtale ikke er inngått før ved partenes signatur. Ny høyesterettsdom avklarer rettsstillingen på dette området til nytte for forretningslivet.

  Det har vært sparsomt med praksis fra Høyesterett angående såkalte signaturforbehold. Den mest sentrale dommen på området har vært Vinagentur-dommen i Rt. 1998 s. 946. Her var det ikke tatt noe signaturforbehold, og Høyesterett uttaler seg om hva som ville vært situasjonen dersom slikt forbehold var tatt.

  I en sak som DALAN advokatfirma ved advokat Stein Owe førte, der dom ble avsagt 4.2.2014 (HR-2014-00247-A), kommer Høyesterett med en del viktige avklaringer.